ZAS-P (4) (od 2019) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika

Druk ZAS-P (4) (od 2019) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika

0(0)
1546
Wersja: (4)
Obowiązuje od 04.12.2019

Do czego stosuje się ZAS-P (4)

Organy podatkowe, za zgodą Podatnika wydają zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych Podatnika (ZAS-P), na żądanie:

  • Jednostek organizacyjnych, które na podstawie ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania uprawnione są do udzielania kredytów (pożyczek).
  • Kontrahentów podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz dzierżawców i użytkowników nieruchomości - w zakresie opodatkowania dzierżawionej lub użytkowanej nieruchomości.
  • Małżonka podatnika oraz rozwiedzionego małżonka w zakresie zaległości powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej oraz innych osób uznawanych za członków rodziny podatnika, którzy stale współdziałali z podatnikiem wykonywaniu działalności gospodarczej, osiągając z tego tytułu korzyści.
  • Wspólnika spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusza spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, niebędącego akcjonariuszem.

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony formularz wniosku.
  • Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.  

Wymagane dokumenty można m.in. dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. 2019 poz. 2344) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. 2020 poz. 730) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe - załącznik nr 6

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF