Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: PB-5 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
WUiAB-12 (archiwalny) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Szczecin

Druk WUiAB-12 (archiwalny) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Szczecin

0(0)
524
Wersja: 04.09.2013
Obowiązywał od 04.09.2013 do 19.08.2015

Do czego stosuje się WUiAB-12

Oświadczenie o prawie do dysponowania stanowi niezbędny załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę.
Przez prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.

W oświadczeniu należy wskazać dokumenty, które potwierdzają prawo do dysponowania nieruchomością - inwestor nie musi załączać dokumentów potwierdzających. Powinien wskazać poprzez powołanie numeru aktu notarialnego, numeru księgi wieczystej, numeru postanowienia sądu, numeru decyzji lub zgody właściciela nieruchomości.

Jeśli złożone przez inwestora oświadczenie nie zawiera któregokolwiek z wymaganego przez przepisy elementów, organ administracji architektoniczno-budowlanej zobowiązany jest wezwać do ponownego przedłożenia oświadczenia.

Złożenie przez inwestora fałszywego oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane związane jest z odpowiedzialnością karną za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy przewidzianą art. 233 Kodeksu karnego. „ Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Wzór oświadczenia został ustalony Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie wzoru wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. Nr 120, poz. 7871 z późniejszymi zmianami).

Więcej informacji znajduje się na stronie Urzędu Miasta Szczecin.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie wzoru wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 7871 z późniejszymi zmianami).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.