WoZPOPZ Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku poboru podatku / zaliczki na podatek w trakcie trwania roku podatkowego

Druk WoZPOPZ Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku poboru podatku / zaliczki na podatek w trakcie trwania roku podatkowego

0(0)
1195
Wersja: 10.05.2012
Obowiązuje od 10.05.2012

Do czego stosuje się WoZPOPZ

Jedną z form udzielania ulg podatkowych jest zwolnienie z obowiązku poboru zaliczek na podatek. Wniosek taki składa podatnik. Adresatem wniosku jest organ podatkowy, natomiast podmiotem zwalnianym z obowiązku płatnik podatku, czyli podmiot, do którego zadania należy obliczanie, pobór podatku oraz wpłacanie go na rachunek właściwego organu podatkowego. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wnioskodawca otrzymuje bezzwłocznie po uiszczeniu opłaty skarbowej, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu.

W ramach ulg organ podatkowy, na wniosek podatnika, może zwolnić płatnika z obowiązku pobrania podatku, jeżeli:

  • pobranie podatku zagraża ważnym interesom podatnika, a w szczególności jego egzystencji, lub
  • podatnik uprawdopodobni, że pobrany podatek byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do podatku należnego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy.

W ramach ulg organ podatkowy, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczek na podatek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy.

W przypadku wydania decyzji w sprawie ograniczenia podatku lub zaliczek na podatek organ podatkowyokreśla termin wpłacenia przez podatnika podatku lub zaliczki na podatek, chyba że podatnik jest obowiązany do dokonania rocznego lub innego okresowego rozliczenia tego podatku.

Odrębną od powyższych formą udzielenia ulg podatkowych jest ulga ogólna, uzyskiwana przez podatnika na podstawie rozporządzenia Ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Minister może w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników:

  • zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie;
  • zwolnić niektóre grupy płatników z obowiązku pobierania podatków lub zaliczek na podatki oraz określić termin wpłacenia podatku i wynikające z tego zwolnienia obowiązki informacyjne podatników, chyba że podatnik jest obowiązany do dokonania rocznego lub innego okresowego rozliczenia tego podatku.

Podstawa prawna

Art 22 par 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity: Dz.U.2012, poz. 749)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.