WoWZP Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika podatku od towarów i usług (VAT)

Druk WoWZP Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika podatku od towarów i usług (VAT)

0(0)
2800
Wersja: 26.04.2023
Obowiązuje od 26.04.2023

Do czego stosuje się WoWZP

Podstawową zasadą opodatkowania podatkiem VAT jest zasadna neutralności. Oznacza, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego (płaconego do urzędu skarbowego) o podatek naliczony - zapłacony przy zakupie towaru bądź usługi. Taki mechanizm powoduje, że podatek VAT pobierany jest proporcjonalnie do różnicy w cenie towaru bądź usługi, a nie w całości, na każdym etapie obrotu, przy każdej sprzedaży danego towaru.

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przysługuje wyłączenie czynnym podatnikom VAT.  Jednocześnie Urząd może wykreślić podatnika z rejestru VAT, jeśli np. podatnik nie wykazuje obrotów, nie składa deklaracji lub nie zgłosi zmiany danych kontaktowych (urząd nie będzie mógł się z nim skontaktować). Pamiętaj, że urząd nie informuje o odebraniu statusu czynnego podatnika VAT. Dlatego warto samemu regularnie sprawdzać status kontrahentów lub własny.

Zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT może ci być też potrzebne, jeśli bierzesz udział w przetargach.

Formularz należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego odpowiedniego dla przedsiębiorcy w celu otrzymania zaświadczenia, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. 
Wniosek składa się w dowolnym momencie, np. przed zakupem od kontrahenta - prawo do odliczenia podatku zależy od prawidłowego statusu wystawcy faktury.
Zaświadczenie wydawane jest na wniosek podatnika w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

Składając wniosek o zaświadczenie należy podać dane dotyczące imienia i nazwiska (lub nazwę firmy) osoby wnioskującej o wydanie zaświadczenia, adres zamieszkania lub siedziby oraz identyfikator podatkowy oraz dane dotyczące podmiotu, dla którego ma zostać wydane zaświadczenie.

Status polskiego podatnika VAT możesz zweryfikować na białej liście, korzystając z wyszukiwarki online.

Podstawa prawna

Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 2) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 3) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe 4) Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF