WoWZdEZ Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

WoWZdEZ Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

00
1281
Wersja: 05.05.2023
Obowiązuje od 05.05.2023

Do czego stosuje się WoWZdEZ

W przypadku osoby fizycznej

I. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń - wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim .

II. Zapraszający przedstawia dokument potwierdzający tożsamość (tj. dowód osobisty lub dokument podróży lub kartę pobytu).

III. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.

IV. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:

 • akt własności lokalu lub aktualny wypis z rejestru ksiąg wieczystych (w przypadku dołączenia do akt sprawy aktu własności tylko na działkę, należy dodatkowo dołączyć potwierdzenie oddania budynku do użytkowania lub decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości),
 • przydział lokalu spółdzielczego,
 • umowa najmu lokalu komunalnego,
 • w razie dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny należy dołączyć zgodę właściciela mieszkania na zakwaterowanie Cudzoziemca w powyższym lokalu,
 • możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania w innym miejscu (np. rezerwacja hotelowa. Rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).

Ważne! Należy złożyć kserokopie powyższych dokumentów (oryginały należy mieć przy sobie do wglądu podczas składania wniosku).

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

I. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim,

II. Zapraszający przedstawia dokument potwierdzający tożsamość (tj. dowód osobisty lub dokument podróży lub kartę pobytu),

III. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.:

 • ostatnie rozliczenie z Urzędem Skarbowym dotyczące osiągniętych dochodów (kopia rocznego PIT-u wraz z dowodem nadania do Urzędu Skarbowego - oryginał do wglądu) lub
 • aktualny wydruk z konta bankowego z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (tj. wygenerowany nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku). Wysokość środków na koncie wymagana jest tak jak w przypadku osób fizycznych. Wydruk salda powinien zawierać informację " Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga stempla i podpisu." lub powinien zostać opatrzony stemplem i podpisem pracownika banku.

IV. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:

 • akt własności lokalu lub aktualny wypis z rejestru ksiąg wieczystych,
 • przydział lokalu spółdzielczego,
 • umowa najmu lokalu komunalnego,
 • w razie dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny należy dołączyć zgodę właściciela mieszkania na zakwaterowanie cudzoziemca,

lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania w innym miejscu (np. rezerwacja hotelowa. Rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).

V. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Ważne! Należy złożyć kserokopie powyższych dokumentów (oryginały należy mieć przy sobie do wglądu podczas składania wniosku).

W przypadku osoby prawnej (gdy zapraszającym jest osoba prawna, z przedmiotowym wnioskiem występuje osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych wskazana w KRS):

I. Wypełniony wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim.

II. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.:

 • aktualny wydruk z konta bankowego osoby prawnej z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (tj. wygenerowany nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku). Wymagana miesięczna kwota to 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu oraz środki finansowe umożliwiające podróż powrotną zapraszanego cudzoziemca do kraju pochodzenia. Ponadto wydruk potwierdzający wysokość salda powinien zawierać informację "Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga stempla i podpisu." lub powinien zostać opatrzony stemplem i podpisem pracownika banku, lub
 • CIT 8 za poprzedni rok wraz z potwierdzeniem nadania do Urzędu Skarbowego,

III. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:

 • akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu, zgoda właściciela mieszkania na zakwaterowane cudzoziemca, lub
 • rezerwacja hotelowa (rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).

V. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego

Ważne! Należy złożyć kserokopie powyższych dokumentów (oryginały należy mieć przy sobie do wglądu podczas składania wniosku).

W przypadku stowarzyszenia:

I. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim.

II. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.:

 • aktualny wyciąg z rachunku bankowego stowarzyszenia z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (tj. wygenerowany nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku). Wymagana miesięczna kwota to 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca. Ponadto wydruk potwierdzający wysokość salda powinien zawierać informację " Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga stempla i podpisu." lub powinien zostać opatrzony stemplem i podpisem pracownika banku.

III. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:

 • akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu, zgoda właściciela mieszkania na zakwaterowane cudzoziemca, lub
 • rezerwacja hotelowa (rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).

IV. Aktualny wypis z rejestru stowarzyszeń.

Ważne! Należy złożyć kserokopie powyższych dokumentów (oryginały należy mieć przy sobie do wglądu podczas składania wniosku).

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (Dz.U. 2023 poz. 637)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF