Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: B-1 Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1)
WoWPB (archiwalny) Wniosek o pozwolenie na budowę

Druk WoWPB (archiwalny) Wniosek o pozwolenie na budowę

0(0)
1301
Wersja: 13.06.2013
Obowiązywał do 19.08.2015

Do czego stosuje się WoWPB

Od 20 sierpnia 2015 r. (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz. U. 2015.1146), obowiązują nowe druki - "Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)" oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3) oraz informacje uzupełniające do wniosku (PB-5).

W celu uzyskania pozwolenia na budowę wymagane jest:

  • złożenie pisemnego wniosku w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • przedłożenie ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • przedłożenie ostatecznej decyzji o lokalizacji drogi publicznej,
  • złożenie oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • przedłożenie 4 egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
  • przedłożenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm.),
  • przedłożenie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, zgodnie z art. 11 ust. 1-4 ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2004.121.1266 ze zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.