WowP Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotów: grupy przyłączeniowej A lub grupy przyłączeniowej B podgrupa II

Druk WowP Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotów: grupy przyłączeniowej A lub grupy przyłączeniowej B podgrupa II

0(0)
571
Wersja: 29.10.2015

Do czego stosuje się WowP

Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotów: grupy przyłączeniowej A lub grupy przyłączeniowej B podgrupa II, których urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i którzy będą odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości większej niż 10 m3 /h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach większych niż 25 m3 /h. 

Podstawą przyłączenia do sieci gazowej jest zawarcie umowy o przyłączenie do tej sieci. Ponadto koniecznym elementem przyłączenia do sieci gazowej jest spełnienie warunków przyłączenia do tej sieci. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej (zwany dalej „wnioskodawcą”), powinien złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej w przedsiębiorstwie energetycznym zajmującym się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych, do którego sieci ubiega się o przyłączenie.

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych ma obowiązek ustalenia wzoru wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Taki wzór wniosku o przyłączenie do sieci gazowej przedsiębiorstwo energetyczne powinno ponadto udostępnić w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Identyczna procedura obowiązuje przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych, w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na moc przyłączeniową lub zmiany dotychczasowych warunków i parametrów technicznych pracy urządzeń, instalacji lub sieci.

Każdy wniosek o określenie warunków przyłączenia powinien niezależnie od przynależności do grupy przyłączeniowej wnioskodawcy – zawierać oznaczenie wnioskodawcy (czyli podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci gazowej) oraz określenie:

 • planowanego terminu rozpoczęcia odbioru lub dostarczania paliwa gazowego,

 • punktu wyjścia z systemu gazowego,

 • przewidywanego rocznego zapotrzebowania na paliwa gazowe,

 • mocy przyłączeniowej oraz

 • przeznaczenia paliwa gazowego.

W przypadku, gdy wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej nie spełnia powyższych wymogów, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych, w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku, ma obowiązek wezwać wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 21 dni.

Należy przy tym pamiętać, że jeżeli wniosek o przyłączenie do sieci gazowej nie zostanie uzupełniony przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej w wyznaczonym terminie, przedsiębiorstwo energetyczne pozostawi go bez rozpatrzenia.

Do wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej należy dołączyć ponadto:

 • oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci,

 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego.

Poza wskazanymi powyżej obowiązkowymi elementami wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dla wnioskodawcy zaliczanego do grupy przyłączeniowej A, grupy przyłączeniowej B podgrupa II oraz grupy przyłączeniowej C powinien zawierać dodatkowe elementy.

W przypadku wnioskodawcy zaliczanego do grupy przyłączeniowej A i grupy przyłączeniowej B podgrupa II, te dodatkowe elementy wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej to:

 • określenie punktu wejścia do systemu gazowego,
 • określenie minimalnego i maksymalnego godzinowego, dobowego oraz rocznego zapotrzebowania na paliwo gazowe, a także przewidywanej charakterystyki rocznego jego poboru,
 • określenie wymagań w okresie rozruchu podłączonej sieci lub instalacji,
 • określenie wymaganego ciśnienia minimalnego i maksymalnego w miejscu odbioru paliwa gazowego,
 • określenie parametrów jakościowych paliwa gazowego lub warunków jego dostarczania, jeżeli specyfika pracy urządzeń, instalacji lub sieci wnioskodawcy umożliwia odbieranie i dostarczanie paliwa gazowego o parametrach jakościowych odmiennych niż standardowe parametry tego rodzaju określone w rozporządzeniu,
 • informacja o konieczności zapewnienia usługi nawaniania paliwa gazowego,
 • informacja o możliwości korzystania z innych źródeł energii, w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. 2014 poz. 1059).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.