WoWDT-Po Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub innych dokumentów pojazdu - inne czynności - Poznań

Druk WoWDT-Po Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub innych dokumentów pojazdu - inne czynności - Poznań

0(0)
1724
Wersja: 3
Obowiązuje od 12.09.2022

Do czego stosuje się WoWDT-Po

Chcąc wnioskować o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych lub innych zagubionych, zniszczonych lub ukradzionych dokumentów pojazdu należy wypełnić ten formularz oraz dołączyć do tego wiosku następujące dokumenty:

- dowód rejestracyjny,

- zaświadczenie z policji potwierdzające fakt zgłoszenia utraty tablic (y)rejestracyjnych - w przypadku kradzieży tych tablic (y),

- oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznańw przypadku zagubienia tablic (y) rejestracyjnych przez właściciela, określające okoliczności utraty tablic (y),

- dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżli osoba prowadzi taką działalność,

- aktualny odpis z KRS i zaświdczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

- pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),

- dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Wydanie wtórnika tablic (y) rejestracyjnych jest możliwe tylko w przypadku, kiedy pojazd był dotychczas zarejestrowany na tablicach nowego typu - tzw."białych", przy czym w przypadku pojazdów samochodowych wyposażonych w dwie tablice, które nie posiadały jeszcze oznaczenia tablic unijnych w postaci flagi Unii Europejskiej po lewej stronie tablicy, a jedynie oznaczenie z flagą Polski, to nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie wtórnika tylko jednej z takich tablic (właściciel pojazdu jest w takim wypadku zobowiązany o złożenie wniosku o wydanie wtórników obu tablic).

Wniosek o wydanie wtórnika wraz z kompletem powyższych dokumentów należy złożyć w Wydziale Komunikacji, Oddział Stałej Rejestracji Pojazdów, ul. Gronowa 22a, parter - sala obsługi.

(w Wydziale Komunikacji funkcjonuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w stanowisku informacyjnym), tel. 61 646 33 44.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.z 2012 r. poz.1137 z późn.zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U.Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF