WoSD Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego podatku od spadków i darowizn (spadków)

Druk WoSD Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego podatku od spadków i darowizn (spadków)

3.1(132)
58 366
Wersja: 07.10.2015

Do czego stosuje się WoSD

Formularz przeznaczony jest dla osób (podatników podatku od spadków i darowizn), które ubiegają się o wydanie zaświadczenia ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego lub potrzebujących zgody na zbycie w formie aktu notarialnego praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych nabytych  na podstawie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. 

Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia lub zgody, który powinien zawierać:

- dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym oraz NIP lub PESEL, 

- dane adresata (Naczelnik Urzędu Skarbowego w ...),

- zakres żądania, w tym wskazanie:

  • jakiego rodzaju dokument ma być wydany tj. zgoda czy zaświadczenie, 
  • w jakim celu ma być wydane zaświadczenie, czy zgoda,
  • czego sprawa dotyczy czy nabycia tytułem spadku, czy darowizny, czy nieodpłatnego zniesienia współwłasności itp.,
  • jaki będzie przedmiot zbycia lub obciążenia (np. czy nieruchomość, czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, czy środki pieniężne),
  • numeru decyzji kończącej postępowanie podatkowe w sprawie podatku od spadków i darowizn,
  • daty nabycia tytułem np. spadku / zasiedzenia / darowizny, bądź wskazanie daty wydania postanowienia Sądu Rejonowego o nabyciu tytułem spadku / zasiedzenia, (ewentualnie daty poświadczenia dziedziczenia przez notariusza), bądź wskazanie daty sporządzenia aktu notarialnego oraz nr repertorium gdy nabycie tytułem darowizny / nieodpłatnego zniesienia współwłasności itp.,  

-nazwisko i imię spadkodawcy, data zgonu,

-wskazanie sposobu odbioru wydanego zaświadczenia (zgody) czy osobiście, czy pocztą na   adres wskazany we wniosku , czy przez pełnomocnika,

-podpis wnioskodawcy.

Do składanego wniosku należy dołaczyć dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Na wniosek podatnika organ podatkowy wydaje zaświadczenie stwierdzające, że nabycie spadku jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, lub że należny podatek został zapłacony, albo że prawo do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego uległo przedawnieniu.  

Aby uzyskać zaświadczenie należy złożyć Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego uregulowania sprawy w zakresie podatku od spadków i darowizn.

Wypełniony oraz podpisany wniosek wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej należy złożyć w Urzędzie Skarbowym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.z 2012 r., poz. 749 z poźn. zm.); Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U.z 2012r., poz. 1282 z późn.zm.); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (tekst jednolity Dz.U.z 2011r. Nr 293, poz. 1726); Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.