WoRWZP-L Wniosek o rejestrację/czasową rejestrację/wyrejestrowanie/zawiadomienie o pojeździe Lublin (KM-035-01)

WoRWZP-L Wniosek o rejestrację/czasową rejestrację/wyrejestrowanie/zawiadomienie o pojeździe Lublin (KM-035-01)

00
1595
Wersja: 09.09.2022
Obowiązuje od 09.09.2022

Do czego stosuje się WoRWZP-L

Dokumenty do wglądu

  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
  • odpis/wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy firm).

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lublin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołania należy kierować na adres Wydziału Komunikacji.

W przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest więcej niż jedna osoba, wymagane jest upoważnienie lub pełnomocnictwo pozostałych współwłaścicieli.

Tablice indywidualne zawierają: wyróżnik województwa oraz wyróżnik indywidualny. W województwie lubelskim wyróżnik województwa zawiera na początku literę L, następnie cyfrę nadaną przez Urząd Miasta Lublin jako dla kolejnego w województwie lubelskim pojazdu z takim samym wyróżnikiem indywidualnym. Wyróżnik indywidualny powinien stanowić wyraz, skrót lub określenie w języku polskim, niezawierające treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Wyróżnik ten może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem jednak, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą. Wyróżnik indywidualny może być tworzony z następujących liter: A, B, C, D, E, F, G H,I, J, K L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Uwaga: tablice indywidualne są przypisane do danego pojazdu, ale nie do właściciela pojazdu. Dotychczasowy właściciel pojazdu, na którego wniosek były wydane tablice indywidualne, w przypadku sprzedaży pojazdu nie może zachować, ani też zamówić tych samych tablic dla innego pojazdu.

http://www.um.lublin.pl/

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355). Odwołania należy kierować na adres Wydziału Komunikacji.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF