WoRWZP-K Wniosek o rejestrację/rejestrację czasową/wyrejestrowanie pojazdu Kielce

Druk WoRWZP-K Wniosek o rejestrację/rejestrację czasową/wyrejestrowanie pojazdu Kielce

0(0)
2416
Wersja: 13.12.2022
Obowiązuje od 13.12.2022

Do czego stosuje się WoRWZP-K

Rejestracji, czasowej rejestracji i wyrejestrowania pojazdu dokonuje na wniosek właściciela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Jeśli właścicielem pojazdu jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot rejestracji może dokonać starosta właściwy ze względu na siedzibę rejestrującego.

Załączniku do wniosku o rejestrację pojazdu:

 • dowód własności pojazdu, np. umowa sprzedaży,
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny, 
 • tablice rejestracyjne,
 • karta pojazdu, jeśli została wydana,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • pełnomocnictwo i opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli jest konieczne).

Rejestrację czasową dokonuje się w przypadku:

 • wywozu pojazdu za granicę,
 • przejazdu pojazdu z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium Polski,
 • przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania badań technicznych lub naprawy. 

Rejestracji dokonuje się na okres 30 dni. Na wniosek właściciela okres ten może zostać przedłużony.

Do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu należy dołączyć:

 • zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, 
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu, jeśli została wydana,
 • tablice rejestracyjne.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2005 nr 108 poz. 908, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. 2007 nr 186 poz. 1322, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2007 nr 137 poz. 968 z późn. zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF