WoRWZP-B Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o pojeździe Bydgoszcz

Druk WoRWZP-B Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o pojeździe Bydgoszcz

0(0)
2246
Wersja: 09.09.2022
Obowiązuje od 09.09.2022

Do czego stosuje się WoRWZP-B

Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu:

Pojazd nowy ( nie rejestrowany) zakupiony na terenie RP:

 • dowód własności,
 • karta pojazdu wydana przez producenta pojazdu,
 • wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji
 • dowód wpłaty opłaty recyklingowej.

Pojazd po raz pierwszy rejestrowany na terenie RP ( sprowadzony z zagranicy )

 • dowód własności,
 • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany
 • dowód odprawy celnej przywozowej,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,
 • dowód wpłaty opłaty recyklingowej.

Pojazd po raz pierwszy rejestrowany na terenie RP (sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE ):

 • dowód własności,
 • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium RP,
 • zaświadczenie wydane przez właściwy urząd skarbowy o uiszczeniu lub braku obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług, tzw. VAT 25.
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
 • dowód wpłaty opłaty recyklingowej

Pojazd już zarejestrowany na terenie RP tzw. przerejestrowanie pojazdu:

 • dowód własności,
 • karta pojazdu, jeżeli był wydana,
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne.

Pojazd podlega wyrejestrowaniu w przypadku:

 • przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, o których mowa w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - jeżeli właściciel przedstawi zaświadczenie o demontażu pojazdu albo równoważny dokument wydany w innym państwie, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, tablice (tablicę) rejestracyjne,
 • kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złoży stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania, dołączy zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ, dołączy dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 • wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą i dołączy kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą lub jeżeli pojazd został zbyty za granicę dołączy dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie,
 • zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, jeżeli jego właściciel przedstawi dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą (w przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym - tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego), dołączy dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana i tablice rejestracyjne,
 • udokumentowania trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, jeżeli jego właściciel przedstawi dokument potwierdzający powyższy fakt i dołączy dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, tablice rejestracyjne oraz wniesie opłatę na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach (nie dotyczy pojazdów policji i jednostek ochrony przeciwpożarowej), (opłaty patrz dodatkowe informacje)
 • w przypadku przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, jeżeli jego właściciel przedstawi zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu albo równoważny dokument wydany w innym państwie, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, tablice (tablicę) rejestracyjne, g) wycofania pojazdu z obrotu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz., 1137 z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF