Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: B-1 Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1)
WoPnR (archiwalny) Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

Druk WoPnR (archiwalny) Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

0(0)
647
Wersja: 04.09.2013
Obowiązywał od 04.09.2013 do 19.08.2015

Do czego stosuje się WoPnR

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę jest składany do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Do wniosku należy załączyć:
- zgodę właściciela obiektu,
- szkic usytuowania obiektu budowlanego,
- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
- pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi,
- w zależności od potrzeb - projekt rozbiórki obiektu.

Pozwolenie na rozbiórkę wydawane jest w terminie do 65 dni, licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami.

Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

Od wydanej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wzór obowiązuje od 4 września 2013 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. (Dz. U. 2013.1013)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 ze zm.). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1262 ze zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.