WoPC Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

Druk WoPC Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

4.7(3)
14 749
Wersja: 27.04.2019
Obowiązuje od 27.04.2019

Do czego stosuje się WoPC

Cudzoziemiec, który planuje przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące może ubiegać się o pozwolenie na pobyt czasowy, które wydawane jest maksymalnie na 3 lata. 

Zezwolenie na pobyt czasowy wydawane jest w urzędzie wojewódzkim. Od osoby, która się o nie ubiega pobierane są odciski palców do celów umieszczenia ich na karcie pobytu. 

Wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć osobiście. Jeśli z przyczyn losowych będzie to niemożliwe (np. zostanie złożone przez pełnomocnika), to cudzoziemiec zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni (w celu pobrania odcisków palców). 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:

  • wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
  • ważny dokument podróży,
  • 4 kolorowe fotografie,
  • pisemna zgoda osób, które sprawują władzę rodzicielską nad małoletnim (w przypadku osoby niepełnoletniej ubiegającej się o wniosek).

Decyzja w sprawie zezwolenia powinna zostać wydana w ciągu miesiąca, a w sprawach bardziej skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz.U. 2019 poz. 779)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF