WoNoP Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego

Druk WoNoP Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego

0(0)
1054
Wersja: 29.12.2021
Obowiązuje od 09.04.2021

Do czego stosuje się WoNoP

Obywatelstwo polskie może nadać cudzoziemcowi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Następuje ono na wniosek cudzoziemca - a w przypadku osoby małoletniej, na wniosek jego ustawowych przedstawicieli. Wniosek składa się do wojewody lub konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, osobiście lub drogą korespondencyjną. 

Należy pamiętać, aby kopie załączonych do wniosku dokumentów były poświadczone za zgodność z oryginałem przez polskiego notariusza lub konsula RP. W sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, za wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń dokumentów. 

Wojewoda przyjmuje wnioski od cudzoziemców przebywających legalnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym oraz od obywateli polskich zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; konsul przyjmuje wnioski od osób zamieszkałych za granicą lub przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. Oba organy przekazują wnioski o nadanie obywatelstwa polskiego Prezydentowi RP za pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wraz z wymaganymi dokumentami oraz własną opinią. 

Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań określonych przepisami lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów organ przyjmujący wniosek wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/nadanie-obywatelstwa.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.); 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. Nr 207, poz. 1298); 3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382) 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 105, poz. 667);.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.