VIA-WOMP Um (archiwalny) Umowa do wniosku o przyznanie świadczenia na ochronę miejsc pracy (COVID-19)

Druk VIA-WOMP Um (archiwalny) Umowa do wniosku o przyznanie świadczenia na ochronę miejsc pracy (COVID-19)

0(0)
2165
Wersja: 22.04.2020
Obowiązywał od 22.04.2020 do 10.06.2022

Do czego stosuje się VIA-WOMP Um

Świadczenia przyznawane są na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Do wniosku należy załączyć:

  • kopię porozumienia z m.in. zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy,
  • wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP (wg. określonego wzoru) dostępnego elektronicznie (plik w formacie xls lub xlsx). Przedsiębiorca zobowiązany jest do wprowadzenia do wykazu pracowników, w odniesieniu do których ubiegał się będzie o dofinansowanie,
  • kopię pełnomocnictwa w przypadku osoby upoważnionej do reprezentacji.

We wniosku o przyznanie świadczeń przedsiębiorca składa oświadczenia o tym, że:

  • jest przedsiębiorcą,
  • wystąpił u niego spadek obrotów,
  • nie zachodzą wobec niego przesłanki do ogłoszenia upadłości,
  • nie zalega ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi,
  • wykaz pracowników nie obejmuje pracowników, którzy uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS,
  • nie ubiega się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów (wynagrodzenie, składki),
  • zamierza/nie zamierza skorzystać ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w ustawie COVID-19).

Wniosek o o dofinansowanie przedsiębiorca składa do wojewódzkiego urzędu pracy.

Rozprzestrzenianie się koronawirusa zostało już oficjalnie uznane za pandemię przez WHO. Zaatakował on ludzi w niemal wszystkich zakątkach świata - w tym również w Polsce. Dlatego postanowiliśmy udostępnić ten formularz w programie fillup nieodpłatnie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - art. 15 g.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.