Wo_JPK7M/K  Wniosek o odroczenie terminu na przekazanie ewidencji JPK_V7M/JPK_V7K

Druk Wo_JPK7M/K Wniosek o odroczenie terminu na przekazanie ewidencji JPK_V7M/JPK_V7K

0(0)
1551
Wersja: 29.03.2021
Obowiązuje od 01.10.2020

Do czego stosuje się Wo_JPK7M/K

W zależności od tego, jaka jest przyczyna nieprzesłania pliku JPK_V7M/JPK_V7K w terminie podatnik może wnieść pismo, które wyeliminuje karalność czynu. W sytuacji gdy:

  • Już przed terminem ostatecznym wie, że nie zdąży złożyć pliku (z ważnych przyczyn leżących po stronie podatnika lub ze względu na ważny interes publiczny), złożyć powinien wniosek o odroczenie terminu na przekazanie ewidencji JPK_V7M/JPK_V7K,
  • Nie dopełnił terminu na złożenie JPK_V7M/JPK_V7K, wnieść powinien wniosek o niepodleganie karze.

Przyczyna nieterminowości może leżeć po stronie podatnika, jak również po stronie zewnętrznej, szczególnie W przypadku, gdyby organ skarbowy nie zaakceptował ww. wniosków, podatnik ma możliwość już w trakcie postępowania wszczętego w sprawie – wnieść dodatkowo pismo o odstąpienie od podlegania karze. Taki wniosek winien zostać rozpatrzony pozytywnie, gdy stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu nie jest znaczny oraz w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, biorąc pod uwagę charakter i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie się po popełnieniu tego wykroczenia. Zakładając, że złożenie JPK_V7M/JPK_V7K nastąpiło w niedługim czasie po terminie oraz nie spowodowało jakiegokolwiek uszczuplenia (np. podatnik złożył deklarację VAT i zapłacił podatek), wniosek powinien zostać zaakceptowany.

Podstawa prawna

Art. 16 w zw. z art. 80 ustaw z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy tj. z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2226), Art. 48, art. 82 par. 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.