WoDZS Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że uzyskana pomoc publiczna z tytułu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego jest pomocą de minimis

Druk WoDZS Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że uzyskana pomoc publiczna z tytułu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego jest pomocą de minimis

0(0)
846
Wersja: 01.03.2017
Obowiązuje od 01.03.2017

Do czego stosuje się WoDZS

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że uzyskana pomoc publiczna z tytułu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego jest pomocą de minimis - składa się po dniu dokonania odpisu amortyzacyjnego.

Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Do wniosku należy dołączyć kserokopie: - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1543), - faktury zakupu środka trwałego, umowy leasingowej, - karty środka trwałego, - ewidencji środków trwałych, - podatkowej księgi przychodów i rozchodów bądź księgi rachunkowej obejmującej zapisy dotyczące dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, - w przypadku samochodu ciężarowego dokument potwierdzający, iż pojazd jest samochodem ciężarowym (np. zaświadczenie z badania technicznego, przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, dowód rejestracyjny pojazdu lub karta pojazdu).

Podstawa prawna

Art. 5 ust. 3 oraz art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1808 z późn. zm.). Art. 22k ust. 7-11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2032 z późn. zm.). Art. 16k ust. 7-11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1888 z późn. zm.), Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 roku, str. 1). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.