WnPD-PP Wniosek o przyznanie dostępu / odebranie dostępu do konta podatnika w portalu podatkowym

Druk WnPD-PP Wniosek o przyznanie dostępu / odebranie dostępu do konta podatnika w portalu podatkowym

0(0)
3557
Wersja: 22.05.2024
Obowiązuje od 04.12.2023

Do czego stosuje się WnPD-PP

Portal Podatkowy daje możliwość rejestracji profilu na Portalu Podatkowym i uzyskania dostępu do konta osoby fizycznej i konta podmiotu.
Uzyskanie dostępu do konta podmiotu wymaga złożenia w formie pisemnej do organu administracji podatkowej, przez osobę umocowaną do działania w imieniu podmiotu, wniosku o udostępnienie konta podmiotu. Wiosek powinien zawierać dane podmiotu i dane osoby fizycznej, której przyznawany jest dostęp.
Dostęp do własnego konta może być udzielony za pośrednictwem konta na Portalu Podatkowym – innej osobie.

W celu zarejestrowania swojego profilu (konta) na Portalu Podatkowym powinieneś:

 • zapoznać się z warunkami korzystania z konta na portalu i je zaakceptować,
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie niezbędnym do korzystania z portalu,
 • potwierdzić swoje dane identyfikacyjne w postaci pierwszego imienia, nazwiska oraz identyfikatora podatkowego, z wykorzystaniem usługi profilu zaufanego ePUAP lub danych certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
 • uzupełnić dane profilu o:
 1. unikalny ciągu znaków alfanumerycznych jednoznacznie identyfikujących osobę wypełniającą formularz (identyfikator użytkownika) i hasło,
 2. pytanie zabezpieczające i odpowiedź na to pytanie,
 3. adres poczty elektronicznej (e-mail), który jest właściwy do wymiany informacji dotyczących portalu.

Jeśli rejestracja profilu na Portalu Podatkowym jest prawidłowa, na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji, zostanie wysłana informacja potwierdzająca zakończenie rejestracji i możliwości zalogowania do konta.

Dostęp do konta podatnika na Portalu Podatkowym może zostać zablokowany na wniosek użytkownika, a w przypadku konta podmiotu na wniosek osoby umocowanej do działania w imieniu podmiotu albo użytkownika, któremu udzielono dostępu do konta podmiotu.

Jeżeli użytkownik przekazuje z wykorzystaniem portalu treści lub dokumenty niezwiązane z zakresem portalu, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zablokować dostęp do konta osoby fizycznej albo konta podmiotu.

Zakres korzystania z konta na Portalu Podatkowym obejmuje: 

 1. dostęp do konta osoby fizycznej czy podmiotu, który umożliwia przeglądanie danych wynikających z złożonych deklaracji, wniesionych podań, pism doręczonych przez organ podatkowy, dokumentacji rachunkowej, zgłoszonych pełnomocnictw ogólnych oraz zawiadomień o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego, zgłoszeń aktualizacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
 2. składanie deklaracji i zgłoszeń aktualizacyjnych z wykorzystaniem konta;
 3. wnoszenie podań z wykorzystaniem konta osoby fizycznej albo konta podmiotu;
 4. doręczanie pism organów podatkowych z wykorzystaniem konta;
 5. zgłaszanie pełnomocnictw ogólnych oraz zawiadomień o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego z wykorzystaniem profilu użytkownika;
 6. składanie wniosków, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2500); Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. z 2022 r. poz. 1301); Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 813 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (Dz. U. 2023 r. poz. 1178).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.