WdZZW Wezwanie do zapłaty zaległej wierzytelności

Druk WdZZW Wezwanie do zapłaty zaległej wierzytelności

3.7(3)
11 864
Wersja: 28.03.2013
Obowiązuje od 28.03.2013

Do czego stosuje się WdZZW

Terminy płatności z tytułu zobowiązania mogą być ustalone umownie lub na zasadach ogólnych. W przypadku braku terminu płatności przewidzianego w umowie osoba zobowiązana powinna dokonać zapłaty na wezwanie wierzyciela. Wezwanie stosowane jest również w przypadku, gdy dłużnik nie dokonuje zapłaty w terminie przewidzianym w umowie między nim a wierzycielem. Wezwanie do zapłaty stanowić może również podstawę do wyznaczenia terminu do zapłaty, jeżeli wierzyciel nie ustala terminu jako niezwłoczny po doręczeniu wezwania.

Niezastosowanie się do zapłaty w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty stanowi podstawę do naliczenia odsetek za zwłokę. Po doręczeniu wezwania możliwe jest również sądowe dochodzenie roszczenia.

Naliczanie odsetek nie jest uzależnione od doręczenia wezwania w przypadku umów między przedsiębiorcami. W ich przypadku terminy naliczania odsetek wynikają bezpośrednio z przepisów prawa. W ich przypadku możliwe jest naliczanie odsetek za zwłokę również co do płatności, które nie są jeszcze wymagalne.

Odsetki w świadczeniach między przedsiębiorcami nalicza się inaczej przed i po upływie terminu płatności. Przed terminem płatności obowiązują następujące zasady:

 • gdy termin zapłaty przekracza 30 dni, możliwe jest domaganie się odsetek po upływie 30 dni, liczonych jednak nie od dnia zawarcia umowy, lecz od dnia, w którym spełniono dwa warunki:
  • Spełniono własne świadczenie wzajemne,
  • Wystawiono fakturę VAT lub rachunek.
 • odsetki nalicza się do dnia zapłaty, nie później jednak niż do dnia wymagalności zapłaty (np. umowa wskazuje termin 60 dni na zapłatę, od 31 do 60 dnia możliwe jest dochodzenie odsetek). Odsetki należą się w wysokości ustawowej. Ograniczenie lub wyłączenie odsetek jest nieważne.
 • jeżeli termin zapłaty nie został określony, odsetki należą się po upływie 30 dni liczonych od dnia spełnienia świadczenia przez drugą stronę, nie dłużej niż do dnia wymagalności, za który przyjmuje się dzień wskazany w pisemnym wezwaniu do zapłaty, w szczególności na fakturze lub rachunku, ale nie wcześniejszy niż dzień doręczenia tego wezwania.
 • jeżeli termin zapłaty nie przekracza 30 dni - odsetek do dnia zapłaty nie nalicza się. Możliwe są natomiast odsetki należne za okres po upływie terminu płatności.

Po upływie terminu płatności zasady są inne:

 • upływ terminu płatności między przedsiębiorcami ma ten skutek, że brak płatności powoduje podwyższenie ewentualnych odsetek za zwłokę do wysokości odsetek podatkowych (w miejsce ustawowych),
 • odsetki za ten okres nie muszą być wskazane w umowie między stronami.

By odsetki były naliczane musi nastąpić łącznie:

 • Spełnienie świadczenia przez jedną ze stron (np. przekazanie towaru), o Brak zapłaty w terminie umownym lub wskazanym na wezwaniu do zapłaty.
 • Możliwe jest umowne podwyższenie odsetek za zwłokę, która nie może jednak przekraczać wartości odsetek maksymalnych.

Umownie wskazany termin zapłaty nie może przekraczać 60 dni liczonych od dnia doręczenia rachunku lub faktury. Jeżeli przedsiębiorcy w umowie wskażą dłuższy termin, odsetki w wysokości odsetek podatkowych liczy się już od upływu terminu 60 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.

Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek bez wezwania, przysługuje od dłużnika z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Dz.U.2013, poz. 403). Art. 359, art. 476 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.