VZM-1 (6) (od 2015) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1.05.2004 r. do dnia 31.12.2013 r.

Druk VZM-1 (6) (od 2015) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1.05.2004 r. do dnia 31.12.2013 r.

3.5(15)
47 159
Wersja: (6)
Obowiązuje od 26.02.2015

Do czego stosuje się VZM-1 (6) (od 2015)

Inwestorzy indywidualni, którzy od 1 maja 2004 r. zakupili lub zakupią materiały budowlane, na które po 30 kwietnia 2004 r. podatek VAT wzrósł z 7 do 22%, oraz od 1 stycznia 2011r. wzrósł do 23% mogą ubiegać się o zwrot części wydatków. Aktualny wykaz takich materiałów budowlanych obowiązujący od dnia 1 stycznia 2011r. został ogłoszony przez Ministra Infrastruktury.

Zwrot na zasadach obowiązujących od 2004 r. obowiązywał wyłącznie do 31 grudnia 2013 r. W latach następnych Osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych na dotychczasowych zasadach, ma prawo ubiegać się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części tych wydatków na zasadzie praw nabytych również w latach 2014 - 2018. W takim przypadku wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

 • od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;

 • od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;

 • od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;

 • od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;

 • od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Wydatki udokumentowane fakturami poniesione w związku z realizacją celów mieszkaniowych po 2013 r. rozliczane są na innych niż dotychczas zasadach, wynikających z ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Decydującym dla prawa zwrotu VAT pozostaje:

 • Rodzaj inwestycji:
  • budową domu jednorodzinnego albo
  • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
 • wielkość inwestycji:
  • powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1, nie przekracza odpowiednio:
   • 75 m2 i 100 m2,
   • 85 m2 i 110 m2 - w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki wieku, statusu ucznia lub zasiłków;
 • Wieku osoby ubiegającej się o zwrot:
  • osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat;
 • terminu wydania pozwolenia na budowę:
  • przedsięwzięcie, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.,
 • warunków posiadania nieruchomości przez osobę ubiegającą się o zwrot, która nie była  do dnia złożenia wniosku:
  • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

-   z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego który jest przedmiotem wniosku.

W przypadku osób ubiegających się o zwrot na zasadach praw nabytych obowiązują dotychczasowe zasady zwrotu, które omówione są poniżej. Uprawnionymi są wnioskowania o zwrot części VAT są osoby fizyczne, które:
1. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją polegającą na:

 • budowie budynku mieszkalnego
 • nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia

niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach,

 • remoncie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,

2. poniesione wydatki mają udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.;

3. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22% lub 23%.
4) nie są podatnikami podatku od towarów i usług i nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem;
5) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane albo tytuł prawny do remontowanego budynku (lokalu)
mieszkalnego
6) posiadają pozwolenie na budowę, w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia.

Urząd Skarbowy może osobie fizycznej zwrócić część wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych jeżeli  osoba ta złoży odpowiedni wniosek o taki zwrot na formularzu VZM-1 wraz z załącznikami (VZM-1/A, VZM-1/B lub VZM-1C) i udokumentuje zakup tych materiałów odpowiednimi fakturami.
Jeżeli osoba ta pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub oddzielnie przez każdego z nich. W przypadku małżonków bez względu na sposób złożenia wniosku (tj. wspólnie lub przez każdego z małżonków czy też tylko przez jednego) wniosek musi być podpisany zarówno przez męża jaki i żonę. W przypadku małżonków mających różne miejsca zamieszkania, składających wspólny wniosek, miejscem złożenia jest urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jednego z małżonków. Małżonkowie, którzy składają odrębne wnioski do dwóch różnych urzędów skarbowych są zobowiązani zawiadomić urząd skarbowy właściwy dla małżonka o złożeniu wniosku przez siebie w swoim urzędzie.
Załącznik VZM-1/A wypełniamy jedynie wtedy, gdy w związku z inwestycją skorzystaliśmy z ulgi mieszkaniowej w PIT za lata 2004-2005. Wskazujemy w nim te faktury, które stanowiły podstawę do ulgi mieszkaniowej.
Załącznik VZM-1/B stanowi wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych w PIT opodatkowanych VAT wg stawki 22% (wystawionych przed dniem 1 stycznia 2011r.)
Załącznik VZM-1/C stanowi wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych w PIT opodatkowanych VAT wg stawki 23% (wystawionych od dnia 1 stycznia 2011r.)

Więcej informacji na temat wnioskowania o zwrot wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych znajdziecie Państwo w broszurze wydanej przez Ministerstwo Finansów
Cena 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania jest ogłaszana co kwartał i publikowana na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Uwaga:
W formularzu VZM-1 limity przysługujących kwot do zwrotu wyliczają się same w zależności od tego kiedy został złożony pierwszy wniosek VZM-1 i jaką wpiszemy cenę 1m2 powierzchni użytkowej w sekcji D.2. Jeśli pierwszy wniosek VZM-1 został złożony w przed dniem 1.01.2011r. - wówczas limity wyliczane są w sekcji D.3.1 jeśli po dniu 1.01.2011 - w sekcji D.3.2.
Wnioskowana kwota zwrotu po ograniczeniu limitami w sekcji D.5 wylicza się automatycznie. Należy jednak pamiętać, że jeśli składany był już wcześniej wniosek VZM-1 przez osobę fizyczną lub jego/jej małżonka, wówczas należy w tym polu wpisać sumę kwot dotychczas przyznanych już zwrotów w okresie pięcioletnim (dla którego ustala się wspólny limit), dzięki temu wnioskowana aktualnie kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o kwotę dotychczas już przyznanych zwrotów.
Miejsce składania:
Urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek w dniu złożenia przez nią wniosku; w przypadku wspólnego wniosku małżonków mających różne miejsca zamieszkania - urząd skarbowy wskazany we wniosku, jeżeli jest on właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przynajmniej jednego z małżonków. (Ilekroć jest mowa o urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla osoby fizycznej (odpowiednio małżonka) naczelnik urzędu skarbowego).

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz.1468, z późn. zm), zwana dalej „ustawą”; - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 35). - Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. 2013, poz. 1304 ze zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF