Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: VAT-UE (5) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu call-off stock
VAT-UE (4) (archiwalny) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

Druk VAT-UE (4) (archiwalny) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

5.0(1)
27 566
Wersja: (4)
Obowiązywał od 01.01.2017 do 30.06.2020

Do czego stosuje się VAT-UE (4)

Informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach składają podatnicy podatku od towarów i usług oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art.15 ustawy - zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług.

Informację podsumowującą składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu transakcji, o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy.

Objaśnienia szczegółowe:

 1. W poz. 1 należy wpisać identyfikator podatkowy NIP podatnika nadany zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2016 r. poz. 476, z późn. zm.), podany w potwierdzeniu dokonanym przez naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z art. 97 ust. 9 ustawy.
 2. W poz. 6 wpisuje się urząd skarbowy właściwy ze względu na adres siedziby podatnika, jeżeli podatnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, lub urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, jeżeli podatnik jest osobą fizyczną; w przypadku gdy podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, wpisuje się Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście. W przypadku, gdy podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, posiadają na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, właściwość organów podatkowych ustala się według tego stałego miejsca  prowadzenia działalności.
 3. Dopuszczalny kod i nazwa kraju: AT - Austria, BE - Belgia, BG Bułgaria, DE - Niemcy, DK - Dania, EL -Grecja, ES - Hiszpania, FI - Finlandia, FR - Francja, GB - Wielka Brytania, HR - Chorwacja, IE - Irlandia, IT - Włochy, LU - Luxemburg, NL - Holandia, PT - Portugalia, RO - Rumunia, SE - Szwecja, CY - Cypr, CZ - Czechy, EE - Estonia, LT - Litwa, LV - Łotwa, MT - Malta, SK - Słowacja, SI - Słowenia, HU - Węgry.
 4. W części C informacji (VAT-UE):
  - w kolumnie a należy wpisać kod kraju kontrahenta (nabywcy towaru),
  - w kolumnie b należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny kontrahenta (nabywcy towaru) nadany przez państwa członkowskie właściwe dla kontrahenta,
  - w kolumnie c należy wpisać łączną wartość dostaw dokonanych w miesiącu, za który składana jest informacja, dla poszczególnych kontrahentów,
  - w kolumnie d należy zaznaczyć "x" dla tych pozycji, w stosunku do których ma zastosowanie procedura uproszczona, zgodnie z art.135-138 ustawy i podmiot wypełniający informację jest w tej procedurze drugim w kolejności podatnikiem.
 5. W części D informacji (VAT-UE):
  - w kolumnie a należy wpisać kod kraju kontrahenta (dostawcy towaru),
  - w kolumnie b należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny kontrahenta (dostawcy towaru) nadany przez państwa członkowskie właściwe dla kontrahenta,
  - w kolumnie c należy wpisać łączną wartość nabyć dokonanych w miesiącu, za który składana jest informacja, dla poszczególnych kontrahentów,
  - w kolumnie d należy zaznaczyć "x" dla tych pozycji, w stosunku do których ma zastosowanie procedura uproszczona, zgodnie z art.135 -138 ustawy, i podmiot wypełniający informację jest w tej procedurze drugim w kolejności podatnikiem.
 6. W części E informacji (VAT-UE):
  - w kolumnie a należy wpisać kod kraju kontrahenta (usługobiorcy),
  - w kolumnie b należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny kontrahenta (usługobiorcy) nadany przez państwa członkowskie właściwe dla kontrahenta,
  - w kolumnie c należy wpisać łączną wartość usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, wykonywanych w miesiącu, za który składana jest informacja, dla poszczególnych kontrahentów.

Podstawa prawna

- Art.100 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"; - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz.U. 2016 poz. 2268) - załącznik nr 1.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.