Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: VAT-REF (5) Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim (dotyczy formularzy składanych od 01.07.2021)
VAT-REF (4) (archiwalny) Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim

Druk VAT-REF (4) (archiwalny) Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim

4.0(6)
4706
Wersja: (4)
Obowiązywał od 01.01.2015 do 31.03.2021

Do czego stosuje się VAT-REF (4)

Podatnicy, którzy nie wykonują działalności opodatkowanej w innym kraju Uni Europejskiej mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT zawartego w towarach i usługach nabytych w tym kraju, gdy wydatki związane są z prowadzoną w Polsce działalnością gospodarczą. O zwrot należy występować w Polsce według szczególnej procedury wypełniając formularz VAT-REF.

Podstawową europejską dyrektywą regulującą zwrot VAT w ramach procedury VAT-REF jest Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12.02.2008r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim.
Państwem członkowskim siedziby dla polskiego podatnika będzie zawsze Rzeczpospolita Polska. Państwem członkowskim zwrotu dla polskiego podatnika jest państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym podatnik ubiega się o zwrot podatku od wartości dodanej.

O zwrot podatku od wartości dodanej mogą ubiegać się podatnicy, którzy w okresie, do którego odnosi się wniosek:

  • w państwie członkowskim zwrotu, na terytorium którego nabywali towary i usługi lub dokonywali importu do tego państwa członkowskiego, nie mieli ani siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z których wykonywaliby transakcje gospodarcze albo w przypadku braku siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, nie mieli tam stałego miejsca zamieszkania ani zwykłego miejsca pobytu,

  • byli podatnikami, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług,

  • nie dokonywali wyłącznie dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku (poza transakcjami, o których mowa w art. 86 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług),

  • nie byli zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wniosek składa się do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.

Wypełniony formularz VAT-REF adresowany jest do administracji podatkowej Państwa członkowskiego zwrotu, jednak składa się go za pośrednictwem właściwego dla podatnika urzędu skarbowego. Podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy ubiegający się o zwrot podatku od wartości dodanej, składają wniosek za pośrednictwem urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli czynności te wykonywane są na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych, to osoby fizyczne składają wniosek za pośrednictwem urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej - ze względu na adres siedziby.

Formularz VAT-REF można wysłać za pośrednictwem systemu e-Deklaracje, gdzie po wysyłce uzyskuje on Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Następnie wniosek zostaje przekazany do polskiego systemu VAT-REFUND, gdzie w ciągu 72 godzin otrzymuje już swój właściwy numer referencyjny w systemie VAT-REFUND.

Wszystkie wiadomości w sprawie złożonego wniosku o zwrot są przekazywane wyłącznie na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej:

  • reprezentanta, jeżeli we wniosku został wskazany reprezentant,
  • wnioskodawcy, jeżeli we wniosku nie wskazał innej osoby jego reprezentującej.

Wszelka dalsza korespondencja dotycząca wniosku VAT-REF zarówno z kraju członkowskiego siedziby jak i kraju członkowskiego
zwrotu będzie zawsze opatrywana numerem referencyjnym wniosku.

Podstawa prawna

- Art. 89 ust. 1h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.); - Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12.02.2008r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. U. UE L 08.44.23); - Dyrektywa Rady 2010/66/UE z 14 października 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2008/9/WE określającą szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. U. UE L.10.275.1); - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1800)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF