VAT-14 (4) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Druk VAT-14 (4) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

0(0)
673
Wersja: (4)
Obowiązuje od 01.06.2023

Do czego stosuje się VAT-14 (4)

Deklarację VAT-14 składa się do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.
Deklarację VAT-14 wraz z załącznikiem VAT-14/A składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego.

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty z poz. 10 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.).
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie, a także uchybienie obowiązkom płatnika grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2023 poz. 1009).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF