UsP Ugoda w sprawie płatności

Druk UsP Ugoda w sprawie płatności

0(0)
530
Wersja: 22.10.2015

Do czego stosuje się UsP

Podstawową zasadą rozliczeń zaległych zobowiązań jest naliczanie odsetek za zwłokę. W efekcie podmiot pozostający w zwłoce opłacić musi nie tylko dług, ale również naliczone odsetki za zwłokę. Przepisy ustalają szczegółowo, w jaki sposób oraz do jakiej wysokości możliwe jest ustalenie umownie odsetek za zwłokę. Inne zasady naliczania tych odsetek dotyczą kontaktów między przedsiębiorcami, a inne - kontaktów pomiędzy przedsiębiorcą a osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej (konsumentem) lub między konsumentami. 

Drogą umowną możliwe jest ustalenie innego niż pierwotnie zakładano terminu płatności należności za świadczenie umowne. Możliwe jest jego przesunięcie i rezygnacja z przysługujących odsetek (zrzeczenie się roszczenia). Strony podejmując taką decyzję działają na zasadach wolnego rynku.

W przypadku transakcji między przedsiębiorcami, w których nie dojdzie do porozumienia w sprawie odsetek:

  • w przypadku gdy termin zapłaty nie został określony w umowie, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe, po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, którym jest dzień określony w pisemnym wezwaniu dłużnika do zapłaty, w szczególności w doręczonej dłużnikowi fakturze lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, ale nie wcześniejszy niż dzień doręczenia wezwania,
  • jeżeli termin określono w umowie - od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty przysługują odsetki podatkowe pod warunkiem, że wierzyciel spełnił swoje świadczenie i nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie albo wezwaniu; termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, chyba że strony ustalą inaczej i pod warunkiem że ustalenie to nie jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym celem umowy i zasadami współżycia społecznego oraz jest obiektywnie uzasadnione, biorąc pod uwagę właściwość towaru lub usługi; jeżeli ustalony w umowie termin zapłaty jest dłuższy niż 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, a nie jest spełniony warunek, celu społeczno - gospodarczego takiego przedłużenia terminu płatności, wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie, po upływie 60 dni przysługują odsetki podatkowe,
  • wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, bez wezwania, przysługuje od dłużnika z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.