UpcLZ-1 Załącznik nr 1 do umowy najmu (podnajmu) części lokalu - protokół zdawczo odbiorczy

Druk UpcLZ-1 Załącznik nr 1 do umowy najmu (podnajmu) części lokalu - protokół zdawczo odbiorczy

0(0)
320
Wersja: 27.11.2015

Do czego stosuje się UpcLZ-1

Lokal mieszkalny, jak i niemieszkalny może być wynajęty w całości albo w odpowiedniej części jednej lub większej ilości osób. Strony określić powinny w takim przypadku szczegółowe zasady korzystania z lokalu. Zasady podziału opierać się mogą na timesharingu, czyli korzystaniu przez jednego najemcę przez określone godziny, a przez kolejne przez kolejnych, albo na podziale zgodnie z faktycznym podziałem miejsca zajmowanego przez poszczególnych najemców. W takim przypadku umowa powinna wskazywać dokładnie zasady użytkowania części oddawanej do samodzielnego używania, jak i części wspólnej (np. kuchnia, łazienka, pomieszczenia gospodarcze, korytarze). 

Umowa podnajmu nie musi być zawierana przez właściciela wynajmowanego lokalu. Umowę taką może zawierać jego dysponent, który jednocześnie posiada prawo do dysponowania lokalem dla celów najmu go osobom trzecim. W praktyce umowa lub dokument potwierdzający prawo do lokalu  powinny wskazywać, że najemca (uprawniony) może wynajmować innym osobom lokal. Najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania. W razie oddania rzeczy osobie trzeciej zarówno najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni względem wynajmującego za to, że rzecz najęta będzie używana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy najmu. Umowa podnajmu powinna zatem powołać się na prawo wynajmującego do korzystania z lokalu na cele podnajmu.

Brak dodatkowych zapisów umownych powoduje, że do podnajmu stosować należy zapisy kodeksu cywilnego regulujące najem, a w przypadku najmu na cele mieszkalne – również ustaw chroniących prawa lokatorów. Tym niemniej umowa powinna czynić zadość przynajmniej podstawowym zasadom – regulować okres najmu, wskazywać strony najmu, wysokość czynszu oraz zasady dotyczące płatności. Może również zawierać warunki dotyczące korzystania z lokalu (np. na cele prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie w określonej branży), zasady zwrotu lokalu oraz kwestie zapłaty kaucji na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń, a także zasady jej zwrotu. 

W umowie powinien być również wskazany stan lokalu na dzień jego przejęcia oraz zwrotu. Z reguły stan ten określa się w protokole zdawczo - odbiorczym.

Podstawa prawna

Art. 659 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.