UoP (od 2023) Umowa o pracę (okres próbny, czas nieokreślony, czas określony)

Druk UoP (od 2023) Umowa o pracę (okres próbny, czas nieokreślony, czas określony)

0(0)
69 628
Wersja: 26.04.2023
Obowiązuje od 26.04.2023

Do czego stosuje się UoP (od 2023)

Pracodawca przed rozpoczęciem współpracy z zatrudnianą osobą powinien zadecydować, jakiego rodzaju umowa ma ich wiązać oraz na jaki czas ma ona być zawarta. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.  Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas określony albo na czas nieokreślony.

Podstawową zasadą umów okresowych jest fakt, że okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony. Natomiast jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż 33 miesiące lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż trzy uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie 33 miesięcy  lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Natomiast umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. Długość okresu próbnego została ściśle uregulowana przez ustawodawcę. Mianowicie umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający:

 • 1 miesiąca w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;
 • 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

 • jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;
 • po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Umowa o pracę określa: strony umowy, adres siedziby (bądź zamieszkania) pracodawcy,  rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

 • rodzaj pracy;
 • miejsce/miejsca wykonywania pracy;
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
 • wymiar czasu pracy;
 • dzień rozpoczęcia pracy;
 • w przypadku umowy o pracę na okres próbny albo na czas określony - czas jej trwania lub dzień jej zakończenia;
 • w przypadku umowy o pracę na okres próbny - okres, na który strony mają zamiar zawrzeć umowę o pracę na czas określony po umowie na okres próbny.

W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony:

 • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
 • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
 • w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

- w umowie określa się dodatkowo cel lub okoliczności tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy.

Przy zawieraniu umowy o pracę może nastąpić uzgodnienie między stronami dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika. Wówczas pracodawca przekazuje pracownikowi dodatkowo informację o jednostce organizacyjnej, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy pracownika wykonującego pracę zdalną oraz o osobie bądź organie odpowiedzialnych za współpracę z pracownikiem wykonującym pracę zdalną oraz upoważnionych do przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania pracy zdalnej.

Całkowity koszt zatrudnienia, kwotę na rękę dla umowy o pracę, zlecenie i dzieło wyliczysz wygodnie w Kalkulatorze wynagrodzeń / płac na e-pity.pl

Podstawa prawna

- art. 25, 29, 30, 34 i 36 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510, 1700, 2140), - ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 240), - ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 r., poz. 641).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF