TPR-C/TPR-P (5) zał.C Dane transakcji C - transakcje finansowe (oznaczone kodami 1201-1204 lub 2201-2204)

Druk TPR-C/TPR-P (5) zał.C Dane transakcji C - transakcje finansowe (oznaczone kodami 1201-1204 lub 2201-2204)

0(0)
1621
Wersja: (5)
Obowiązuje od 13.10.2023

Do czego stosuje się TPR-C/TPR-P (5) zał.C

Termin złożenia informacji TPR wynosi 11 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 listopada.

Informacja o cenach transferowych (TPR) stanowi zbiór informacji o transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz przez podatników z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (w tzw. „rajach podatkowych”). Celem sprawozdawczości TPR jest pozyskanie przez administrację podatkową wybranych informacji dla potrzeb analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz innych analiz ekonomicznych lub statystycznych. Zgodnie z art. 11t ust. 1 i 3 Ustawy, Informacja o cenach transferowych TPR obejmuje raportowanie:

• transakcji kontrolowanych objętych obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych,

• transakcji kontrolowanych zwolnionych z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 Ustawy / art. 23z pkt 1 Ustawy,

• należności płatnych na rzecz podmiotów mających siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową i umów zawieranych z tymi podmiotami, o których mowa w art. 11o ust. 1 Ustawy. Raportowanie TPR to obowiązek w zakresie cen transferowych, który dotyczy transakcji realizowanych od 2019 r., tj. transakcji rozpoczętych lub kontynuowanych w 2019 r.

Podmioty zobowiązane składają Informację TPR w terminie dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku podatkowego, wyłącznie w formie elektronicznej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika.

Podstawa prawna

Art. 11t ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF