SwB Sprzeciw w sprawie budowy

Druk SwB Sprzeciw w sprawie budowy

0(0)
215
Wersja: 22.10.2015

Do czego stosuje się SwB

Po złożeniu do ostemplowania projektu, właściwe organy mają podstawę by złożyć sprzeciw w sprawie budowy. W przypadku gdy organ nie wniósł sprzeciwu, projekt budowlany dotyczący budowy, oraz przebudowy, podlega ostemplowaniu. Organ dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu. 

Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:

  • zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
  • budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub inne przepisy; 
  • zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) albo dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. 

Za sprzeciw w sprawie budowy potocznie uznaje się również odwołanie wnoszone w procesie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę od wydanej decyzji. Na złożenie sprzeciwu odwołujący uznany za stronę postępowania ma 14 dni od wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Odwołanie należy wnieść do wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1 w zw. z art. 30 ust 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2010, nr 243, poz. 1623).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.