SF_NP_NDoJP Noty podatkowe - Należności długoterminowe od jednostek powiązanych

Druk SF_NP_NDoJP Noty podatkowe - Należności długoterminowe od jednostek powiązanych

0(0)
703
Wersja: (v.1-2)
Obowiązuje od 01.09.2019

Do czego stosuje się SF_NP_NDoJP

Okresy sprawozdawcze objęte sprawozdaniem finansowym prezentują dane tych okresów jednostki w ujęciu ogólnym, aby prezentacja danych była kompletna i pozwalała korzystać ze sprawozdania finansowego w sposób rzetelny, jednostka w informacjach dodatkowych musi dodatkowo prezentować dane szczegółowe.

Może się to odbywać w postaci tabel (not) księgowych.

Noty powinny odnosić się praktycznie do każdej pozycji sprawozdania, która zawiera zmiany w stosunku do roku poprzedniego. Nie są one elementem obowiązkowym - jednostka może przedstawiać dane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach w sposób opisowy.

Noty mogą również zawierać dane dotyczące następujących elementów wykazywanych w sprawozdaniu:

 • strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;
 • w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
  1. amortyzacji,
  2. zużycia materiałów i energii,
  3. usług obcych,
  4. podatków i opłat,
  5. wynagrodzeń,
  6. ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
  7. pozostałych kosztach rodzajowych;
 • wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;
 • wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;
 • informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;
 • rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;
 • koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;
 • odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;
 • poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;
 • kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;
 • informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane do wartości niematerialnych i prawnych;
 • wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz. 395); Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw; Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy; Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.