SFJINZ (1) (v.1-2) e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek innych w złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - z wysyłką pliku xml JPK_SF

Druk SFJINZ (1) (v.1-2) e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek innych w złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości - z wysyłką pliku xml JPK_SF

3.6(16)
90 967
Wersja: JPK_SF
Obowiązuje od 01.09.2019

Do czego stosuje się SFJINZ (1) (v.1-2)

Ten formularz służy do przygotowania i wysyłki elektronicznego sprawozdania finansowego jednostki innej, z kwotami wykazanymi w złotych. W skład sprawozdania finansowego jednostki innej wchodzą takie formularze jak: 

  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia dla jednostki innej w złotych,
  • Bilans jednostki innej w złotych,
  • Rachunek Zysków i Strat jednostki innej w złotych (wariant porównawczy) lub
  • Rachunek Zysków i Strat jednostki innej w złotych (wariant kalkulacyjny),
  • Zestawienie zmian w kapitele (funduszu) własnym w złotych (opcjonalnie, ponieważ jest to załącznik niewymagany),
  • Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) w złotych (opcjonalnie, ponieważ jest to załącznik niewymagany),
  • Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) w złotych (opcjonalnie, ponieważ jest to załącznik niewymagany),
  • Nota podatkowa - informacja dodatkowa o podatku dochodowym (opcjonalnie, ponieważ jest to załącznik niewymagany).

To sprawozdanie jest dostosowane w części Bilansu dla spółek, które przeszły na ryczałtową formę opodatkowania i rozliczają się na CIT estońskim. Chcąc wypełnić e-Sprawozdanie finansowe spółki, która rozlicza się na CIT estońskim, należy w załączniku Bilans w tabeli dodatkowych pozycji uszczegóławiających dodać dodatkowe pozycje uszczegóławiające w części Pasywów w Kapitale (funduszu) własnym.

I) W kapitale własnym w sprawozdaniu finansowym w roku podatkowym poprzedzającym pierwszy rok opodatkowania ryczałtem (od roku dokonania wyodrębnienia, do roku wypłaty zysków lub pokrycia strat) należy dodać dodatkowe 4 pozycje uszczegóławiające: 

w sekcji A.II. Kapitał (fundusz zapasowy) w tym: dodajemy pozycję o nazwie 'kwota zysku wypracowanego w latach przed opodatkowaniem ryczałtem'

w sekcji A.IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: również dodajemy pozycję o nazwie 'kwota zysku wypracowanego w latach przed opodatkowaniem ryczałtem'

w sekcji A.V Zysk (strata) z lat ubiegłych dodajemy dwie pozycje 'kwota niepodzielonych zysków w latach przed opodatkowaniem ryczałtem' i 'kwota niepokrytych strat poniesionych w latach przed opodatkowaniem ryczałtem'.

II) W kapitale własnym w sprawozdaniu finansowym w latach podatkowych opodatkowania ryczałtem (do roku wypłaty zysków lub pokrycia strat) należy dodać dodatkowe 4 pozycje uszczegóławiające: 

w sekcji A.II. Kapitał (fundusz zapasowy) w tym: dodajemy pozycję o nazwie 'kwota zysku wypracowanego w latach opodatkowania ryczałtem'

w sekcji A.IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: również dodajemy pozycję o nazwie 'kwota zysku wypracowanego w latach opodatkowania ryczałtem'

w sekcji A.V Zysk (strata) z lat ubiegłych dodajemy dwie pozycje 'kwota niepodzielonych zysków w latach opodatkowania ryczałtem' i 'kwota niepokrytych strat poniesionych w latach opodatkowania ryczałtem'.

Od 1.10.2018 r. weszły w życie przepisy dokonujące modyfikacji w sposobie sporządzenia i udostępniania sprawozdań finansowych i innych dokumentów finansowych sporządzanych na podstawie przepisów o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych zgodnie z art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, obowiązującym od 1 października 2018 r. sporządzają:

  • jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR,
  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR, przesyłają e-Sprawozdania Finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe, którzy są zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej e-Sprawozdanie Finansowe w terminie złożenia zeznania zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Aktualna wersja sprawozdania finansowego (v.1-2), w porównaniu z poprzednią wersją formularzy sprawozdań (v.1-0), umożliwia generowanie oraz korygowanie sprawozdań z lat poprzednich również sprzed 2016 roku. Dopuszczalny zakres dat w polach okres, za który sporządzono sprawozdanie to 01.01.1995 - 31.12.2099.

Poza tym w nowych wersjach sprawozdań dodano możliwość podania adresu siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, a wypełnienie tej sekcji jest wymagane w przypadku oddziału zagranicznego przedsiębiorcy. Wprowadzono również zmiany w strukturze generowanych plików XML JPK_SF, w tym najwięcej zmian pojawiło się w załączniku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Dla sprawozdań finansowych dostępne są również formularze:
- oświadczenie o spełnieniu wymagań przez sprawozdanie finansowe,
- informacja o odmowie złożenia oświadczenia o spełnieniu wymagań,
- informacja o odmowie złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym,
a także uchwały do sprawozdań finansowych.

Generowanie sprawozdań finansowych w pliku XML JPK_SF w wersji (1-2) obowiązującej od 1 września 2019 r. jest dostępne w programie fillUp tylko po wykupieniu abonamentu fillUp na moduł e-Sprawozdania Finansowe. Formularze JPK_SF nie są dostępne w 30 dniowej wersji próbnej programu oraz nie ma możliwości ich opłacenia za pomocą SMS.

Aby móc korzystać z najnowszych sprawozdań finansowych konieczne jest posiadanie wersji fillUp o numerze powyżej 5.16.0

Więcej informacji: e-Sprawozdania finansowe na CIT-8.pl  oraz o plikach JPK_SF na jpk.info.pl

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz. 395); Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw; Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy; Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.