SD-2 (6) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku

Druk SD-2 (6) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku

0(0)
2171
Wersja: (6)
Obowiązuje od 01.01.2020

Do czego stosuje się SD-2 (6)

Formularz SD-2 składa notariusz w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.

Miejscem składania jest Urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej.

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 31 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, płatnik może skorygować złożoną deklarację przez złożenie deklaracji korygującej.

Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 31 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.).

Podstawa prawna

Art.18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 86, z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF