PZDPP zal Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania powiatowi mienia instytucji lub jednostki organizacyjnej - załącznik

Druk PZDPP zal Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania powiatowi mienia instytucji lub jednostki organizacyjnej - załącznik

4.0(1)
1232
Wersja: 24.09.2014
Obowiązuje od 24.09.2014

Do czego stosuje się PZDPP zal

Inwentaryzacja to spis z natury wszystkich składników majątkowych, które są wymienione w paragrafie 1, punkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.02.1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania.

Poprzez przekazywanie mienia należy rozumieć przekazanie praw do nieruchomości (gruntów, budynków, budowli i lokali) i ruchomości, należności i zobowiązań przekazywanych instytucji i jednostek oraz dokumentację instytucji lub jednostki. Zarząd powiatu sporządza wykaz jednostek i instytucji, których mienie podlega przekazaniu, oraz zawiadamia instytucje i państwowe jednostki organizacyjne władające mieniem, które podlega przekazywaniu, o terminie przeprowadzania inwentaryzacji i konieczności przygotowania dokumentów dotyczących mienia. Inwentaryzację przeprowadza komisja, w skład której wchodzi dwóch przedstawicieli wojewody, z których jeden jest przewodniczącym komisji i dwóch przedstawicieli zarządu powiatu. Inwentaryzację mienia przekazywanej jednostki przeprowadza się oddzielnie dla nieruchomości i ruchomości.

Przekazywanie mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisywanego przez kierownika jednostki lub instytucji, której mienie nabywa powiat - z jednej strony, i przez dwóch przedstawicieli zarządu powiatu - z drugiej strony.

Załącznikami do protokołu są:

  • Sprawozdanie finansowe przekazywanej instytucji lub jednostki, zawierające bilans sporządzony zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi ustawa o rachunkowości,
  • karty inwentaryzacyjne przekazywanego mienia
  • dla nieruchomości - dokumenty zawierające oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz katastru nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jej obecne wykorzystanie oraz stan techniczny, ogólne dane techniczne, informacje o wpisie do rejestru zabytków, informacje o szczególnych formach ochrony przyrody, mapy i inne dokumenty związane z przekazywaną nieruchomością.
  • wykaz tytułów prawnych do należności, a w szczególności: umowy sprzedaży z rozłożeniem na raty, ugody bankowe, ugody sądowe, wyroki sądowe,
  • wykaz obciążeń majątkowych - hipoteki, zastawy, wyciąg z rejestru zastawów.
  • wykaz należności i zobowiązań przekazywanej instytucji lub jednostki organizacyjnej wraz z potwierdzeniem sald. Po przekazaniu mienia zarząd powiatu sporządza spis inwentaryzacyjny mienia powiatu i kompletuje dokumentację.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz.U. 1999 nr 13 poz. 114);

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.