PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów

Druk PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów

0(0)
702
Wersja: 12.06.2024
Obowiązuje od 15.02.2022

Do czego stosuje się PZ-KRH

W formularzu tym należy wykazywać dane dotyczące:

  • zobowiązań handlowych z tytułu zakupu od nierezydentów towarów, materiałów lub innych rzeczy ruchomych;
  • zobowiązań handlowych z tytułu zakupionych od nierezydentów usług (w tym leasingu operacyjnego);
  • zaliczek otrzymanych od nierezydentów w związku ze sprzedażą im towarów, materiałów lub innych rzeczy ruchomych oraz usług.

Zobowiązania handlowe należy rozumieć jako zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów kupieckich, czyli zobowiązania z tytułu otrzymanych dostaw towarów, materiałów lub innych rzeczy ruchomych bądź usług oraz zaliczek otrzymanych od nierezydentów w związku z ich sprzedażą.

W formularzu należy wykazywać kwoty bezpośrednio należne nierezydentom, a nie polskim pośrednikom handlowym.

W formularzu tym nie należy wykazywać danych dotyczących:

  • rezerwy techniczno-ubezpieczeniowej wykazywanej przez zakład ubezpieczeń;
  • rezerw na zobowiązania;
  • zobowiązań handlowych przekwalifikowanych na inne pasywa finansowe. W zależności od charakteru pasywa finansowego należy wykazywać je na odpowiednim formularzu, np. w przypadku kredytów w formularzu PZ-KRE, wyemitowanych weksli celem spłaty zobowiązania handlowego w formularzu PW-EMI, z uwzględnieniem § 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

Objaśnienia i informacje dodatkowe dotyczące m.in. struktury i formatu danych przekazywanych w ramach sprawozdawczości są udostępniane na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego oraz portalu sprawozdawczym.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz.U. 2022 poz. 692)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.