PpPPR Postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia

Druk PpPPR Postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia

0(0)
498
Wersja: 09.06.2015

Do czego stosuje się PpPPR

Braki formalne pisma eliminowane mogą być przez działanie organu, do którego zostało ono wniesione. Braki mogą mieć dwojaki charakter wzruszalne i niewzruszalne, powodujące skutki, które nie mogą zostać naprawione przez działania organu lub wnoszącego.

Co do zasady błędy posiadają wzruszalny charakter w związku z czym jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia. Zasada ta dotyczy nie tylko błędów w samym piśmie, ale również przypadku, gdy strona nie wniosła opłat, które zgodnie z odrębnymi przepisami powinny zostać uiszczone z góry. Również w takim przypadku organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Termin liczy się od dnia podjęcia pisma przez stronę. Po upływie terminu na usunięcie braków organ podatkowy wydaje postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia, na które przysługuje zażalenie. 

W przypadku, gdy strona nie wniosła opłat organ podatkowy rozpatrzy jednak podanie bez ich wniesienia przez stronę, jeżeli:

  • za niezwłocznym rozpatrzeniem podania przemawia interes publiczny lub ważny interes strony;
  • wniesienie podania stanowi czynność, dla której jest ustanowiony termin zawity;
  • podanie wniosła osoba zamieszkała za granicą.

Jednak jeżeli podanie nie zawiera adresu, organ pozostawia je bez rozpatrzenia. W tym przypadku nie dokonuje się wezwania oraz nie wydaje postanowienia o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna

Art. 169 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015, poz. 613).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.