PoZPOP Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie odpowiedzialności dzierżawcy

Druk PoZPOP Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie odpowiedzialności dzierżawcy

0(0)
228
Wersja: 03.07.2012
Obowiązuje od 03.07.2012

Do czego stosuje się PoZPOP

Zawieszenie postępowania podatkowego polega na czasowym nieprowadzeniu postępowania w związku z pojawieniem się czasowo zdarzenia, uniemożliwiającego prowadzenie go w standardowy sposób. Zawieszenie następuje na wniosek strony lub z urzędu.

Organ podatkowy zawiesza postępowanie:

  • w razie śmierci strony, jeżeli postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe;
  • gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd;
  • w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony;
  • w razie utraty przez stronę lub jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych;
  • w sprawie dotyczącej odpowiedzialności osoby trzeciej,
  • w razie wystąpienia, na podstawie ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do organów innego państwa o udzielenie informacji niezbędnych do ustalenia lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego.

Jednocześnie w związku z zawieszeniem organ podejmuje możliwe działania celem dokonania czynności niezbędnych do podjęcia postępowania. W przypadku natomiast śmierci strony, przedstawiciela ustawowego lub utraty przez nich zdolności do czynności prawnych, organ podatkowy, który zawiesił postępowanie nie podejmuje żadnych czynności, z wyjątkiem tych, które mają na celu podjęcie postępowania albo zabezpieczenie dowodu.

Organ podatkowy podejmuje z urzędu lub na wniosek strony, w drodze postanowienia, zawieszone postępowanie, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające jego zawieszenie.

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów procesowych. Nie wstrzymuje natomiast terminów materialnoprawnych (co do zasady terminu przedawnienia, choć są i wyjątki, czy też naliczania odsetek za zwłokę).

Podstawa prawna

Art. 201 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012, poz. 749).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.