POUD Postanowienie o odmowie uzupełnienia decyzji

Druk POUD Postanowienie o odmowie uzupełnienia decyzji

0(0)
176
Wersja: 03.07.2012
Obowiązuje od 03.07.2012

Do czego stosuje się POUD

Strona ma prawo wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie decyzji. Organ, do którego wniosek jest adresowany nie jest jednak związany wnioskiem, może wiec również odrzucić go i nie prostować wydanego pierwotnie aktu.

Odmowa uzupełnienia decyzji następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Termin do wniesienia odwołania biegnie od dnia doręczenia tej decyzji.

Brak uzupełnienia decyzji może wynikać z określonych czynności strony. Ma ona bowiem 14 dni od dnia doręczenia decyzji na zażądanie jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia lub co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub co do skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. Wskazany termin zbiega się zatem z okresem wyczekiwania na uzyskanie przez decyzję prawomocności. Jeżeli zostanie przekroczony, wniosek zostanie odrzucony.

Odpowiednio postanowienie o odmowie uzupełnienia zostanie wydany w przypadku błędów merytorycznych w treści ubiegania się o uzupełnienie, a zatem brakiem podstaw takiego uzupełnienia.

Pamiętać należy, że organ podatkowy może z urzędu, w każdym czasie, uzupełnić wydaną wcześniej decyzję. W takim trybie nie ma podstaw do postanowienia odmawiającego uzupełnienia decyzji.

Uzupełnienie decyzji lub odmowa uzupełnienia dotyczyć mogą nie tylko procedury podatkowej, ale również procedury administracyjnej. Wnioski w sprawie uzupełnienia kieruje się do organu wydającego daną decyzję. Nie stanowią one zatem metody wszczęcia procedury odwoławczej, a jedynie metodę uzdrowienia pierwotnie wydanej decyzji organu ją wydającego.

Podstawa prawna

Art. 213 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012, poz. 749).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.