PoSP Postanowienie o sprostowaniu pomyłki

Druk PoSP Postanowienie o sprostowaniu pomyłki

0(0)
267
Wersja: 09.06.2015

Do czego stosuje się PoSP

Nie do rzadkości należy sytuacja, w której decyzja lub postanowienie zwiera błędy, które w większym czy mniejszym stopniu powodują ich ułomność. Metodą na ich usuwanie jest z jednej strony wyjaśnianie treści własnej decyzji przez organ podatkowy, z drugiej prostowanie treści wcześniej wydanego aktu organu.

Wyjaśnienie wątpliwości polega, jak wskazał NSA w wyroku z 16.2.2000 r., I SA/Lu 1438/98, na swoistej wykładni, czy też interpretacji użytych w decyzji niezrozumiałych bądź niejasnych sformułowań lub pojęć. Pamiętać jednak należy, że wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji nie może zmierzać do nowego rozstrzygnięcia ani też do uzupełnienia wydanego rozstrzygnięcia, chociażby o uzupełnienie bądź rozwinięcie stanu faktycznego zawartego w decyzji objętej żądaniem.

Natomiast prostowanie może dotyczyć błędów rachunkowych i innych oczywistych omyłek zarówno w osnowie decyzji, jak i w jej motywach (uzasadnieniu). Do takich należy np. błąd pisarski czy też podanie błędnego przepisu podstawy prawnej.

Postępowanie w sprawie prostowania kończy się postanowieniem o sprostowaniu pomyłki lub postanowieniem o odrzuceniu wniosku o  dokonanie sprostowania. Działanie organu podatkowego w tej sprawie może odbywać się w ramach samokontroli, gdy wszczynane jest ono z urzędu. Może ono również zostać wszczęte na żądanie strony.

Prostowanie wcześniejszej decyzji odbywać się może w drodze postanowienia. Prostowanie dotyczyć jednak może wyłącznie błędów rachunkowych lub innych oczywistych omyłek. Forma ta nie może jednak dotyczyć podstawowych elementów wydanej decyzji – które wymagają postępowania odwoławczego.    

Możliwe jest prostowanie w formie postanowienia zarówno wydanych decyzji, jak i wydanych postanowień.

Na postanowienie w sprawie sprostowania i wyjaśnienia służy zażalenie.

Podstawa prawna

Art. 215 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015, poz. 613).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.