Po Pełnomocnictwo

Druk Po Pełnomocnictwo

3.7(67)
62 252
Wersja: 04.02.2013

Do czego stosuje się Po

Jeżeli nie jest możliwe osobiste załatwienie danej sprawy (np. podpisanie umowy lub odebranie jakiegoś dokumentu), wówczas dana czynność prawna może być dokonana w naszym imieniu przez inną osobę, której udzielimy pełnomocnictwa - czyli przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo jest oświadczeniem woli mocodawcy - osoby reprezentowanej, którego treścią jest upoważnienie wskazanej osoby do dokonywania w jego imieniu i ze skutkiem prawnym czynności prawnych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm., dalej „kodeks cywilny”) wyróżniamy trzy rodzaje pełnomocnictw. W zależności od zakresu umocowania wyróżnia się:

  • pełnomocnictwo ogólne które upoważnia jedynie do czynności prawnych, tzw. zwykłego zarządu. Wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności,
  • pełnomocnictwo rodzajowe (gatunkowe) – upoważnia do określonego rodzaju czynności prawnych,
  • pełnomocnictwo szczególne – dotyczy poszczególnych określonych czynności prawnych (np. sprzedaży określonej nieruchomości).

Pełnomocnictwo do reprezentowania mocodawcy może samoistnie wygasnąć z różnych przyczyn:

  • Na skutek okoliczności zawartych w treści samego pełnomocnictwa (gdy, np. minął już termin wykonania określonej czynności);
  • Z powodu odwołania pełnomocnictwa przez mocodawcę. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego osoba udzielająca pełnomocnictwa może je odwołać w każdym czasie i bez konieczności jakiegokolwiek uzasadnienia. Dopuszcza się jednak, aby mocodawca zrezygnował z możliwości odwołania pełnomocnictwa, jeśli wynika to z przyczyn uzasadnionych treścią umowy, na podstawie której pełnomocnictwo zostało udzielone;
  • Z powodu śmierci pełnomocnika lub mocodawcy. Mocodawca może jednak w treści pełnomocnictwa zastrzec, że upoważnienie nie wygaśnie – zastrzeżenie takie jest skuteczne tylko wtedy, gdy wprowadzono je z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego, będącego podstawą pełnomocnictwa (w takim przypadku w miejsce zmarłego pełnomocnika lub mocodawcy wchodzą jego spadkobiercy);
  • Na skutek likwidacji osoby prawnej – wywołuje skutki analogiczne do śmierci osoby fizycznej;
  • Z powodu zrzeczenia się pełnomocnictwa przez pełnomocnika – nie można nikogo upoważnić do czynności prawnych wbrew jego własnej woli;
  • Z powodu utraty przez pełnomocnika zdolności do czynności prawnej.

Po wygaśnięciu upoważnienia pełnomocnik jest zobowiązany zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa, jednak może żądać wydania poświadczonego jego odpisu. Należy pamiętać, aby wygaśnięcie umocowania było na tym odpisie wyraźnie zaznaczone.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.