PIT-NZ (2) Deklaracja o wysokości dochodu  z niezrealizowanych zysków

Druk PIT-NZ (2) Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków

0(0)
907
Wersja: (2)
Obowiązuje od 01.01.2024

Do czego stosuje się PIT-NZ (2)

Opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków osób fizycznych podlega:

  1. przeniesienie przez polskiego rezydenta do swojego zagranicznego zakładu składnika majątku dotychczas związanego z działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. zmiana rezydencji podatkowej przez polskiego rezydenta, w wyniku której Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa;
  3. przeniesienie przez nierezydenta do państwa swojej rezydencji podatkowej lub do innego niż Polska państwa, w którym prowadzi działalność poprzez zagraniczny zakład, składnika majątku dotychczas związanego z działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład;
  4. przeniesienie przez nierezydenta do innego państwa całości lub części działalności prowadzonej dotychczas poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.

Opodatkowaniu exit tax podlegają także nieodpłatne przekazanie innemu podmiotowi położonego na terytorium Polski składnika majątku oraz wniesienie takiego składnika majątku do podmiotu innego niż spółka lub spółdzielnia, jeżeli w wyniku tego przeniesienia lub wniesienia składnika majątku jako wkładu, Polska utraci w całości lub w części prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku.

PIT-NZ składają podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2a ustawy, osiągający dochód z niezrealizowanych zysków, o którym mowa w art. 30da i 30h ustawy.
Formularz należy złożyć w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość rynkowa przenoszonych składników majtku przekroczyła kwotę 4 000 000 zł, jeżeli po miesiącu w którym łączna wartość rynkowa składników majątku przekroczyła kwotę 4 000 000 zł przenoszone są kolejne składniki majątku do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przenoszone są składniki (art. 30da ust. 14 ustawy).

W przypadku podatnika, który przenosi swoją rezydencję podatkową do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa oraz podatnika, który
przenosi do innego państwa całość działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zagraniczny zakład, w poz. 24-32 należy podać miejsce zamieszkania przed zmianą rezydencji podatkowej lub przeniesieniem działalności gospodarczej.

Miejsce składania: Urząd, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.

Wzór stosuje się do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna

Art. 30da ust. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.