PIT-DZ (2) Informacja o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+

Druk PIT-DZ (2) Informacja o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+

5.0(1)
6305
Wersja: (2)
Obowiązuje od 01.01.2023

Do czego stosuje się PIT-DZ (2)

Formularz PIT-DZ składa podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy (tzw. ulga dla rodzin 4+). Obowiązku złożenia informacji nie ma podatnik, który za rok podatkowy, w którym korzysta z ulgi dla rodzin 4+ złożył zeznanie podatkowe. W tym przypadku informację o dzieciach uprawniających do ulgi podatnik wykazuje wyłącznie w składanym zeznaniu.

Ulga dla rodzin 4+ to zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy. Ulga dla rodzin 4+ przeznaczona jest dla podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci:
a) małoletnich,
b) pełnoletnich, które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
c) pełnoletnich do ukończenia 25. roku życia, uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświaty lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz innym państwie, które w roku podatkowym uzyskały dochody, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej (art. 27 ustawy) lub 19% podatkiem od dochodów z kapitałów pieniężnych (art. 30b ustawy) lub przychody objęte tzw. ulgą dla młodych, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy i tzw. ulgą na powrót, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy w łącznej wysokości nieprzekraczającej dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 240), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego,
- wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci - wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej.
Przy czym podatnik korzysta z ulgi dla rodzin 4+, o ile do dziecka nie mają zastosowania przepisy dotyczące:
- 19% podatku liniowego lub ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.), z wyłączeniem przychodów z najmu prywatnego - w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń;
- opodatkowania dochodów na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 985) lub ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1704).

Więcej informacji o uldze dla rodzin wielodzietnych 4+ znajdziesz na e-pity.pl

Podstawa prawna

Art. 21 ust. 46 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej „ustawą”.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.