Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: PIT-36L (20) (2023) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-36L (19) (archiwalny) (2022) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Druk PIT-36L (19) (archiwalny) (2022) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

3.0(3)
972 960
Wersja: (19)
Obowiązywał od 01.01.2023 do 31.12.2023

Do czego stosuje się PIT-36L (19)

PIT-36L stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2022 r.

Formularz jest przeznaczony dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, do których ma zastosowanie art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
Formularz PIT-36L przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.
Jeżeli pozycja przeznaczona do wpisywania kwoty nie będzie wypełniona urząd skarbowy przyjmie, że podatnik wpisał „0”.

Kwoty wyrażone w walutach obcych, tj.: przychody, koszty, kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, stosownie do art. 11a ustawy, przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku.

Zgodnie z art. 45 ustawy, zeznanie składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (stosownie do postanowień Ordynacji podatkowej), jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy).

Więcej informacji dotyczących formularza można uzyskać na stronie e-pity.pl/pit-36l/

Możesz też wypełnić PIT-36L w Programie e-pity online

Kreator deklaracji znajduje się w programie e-pity 2022, który dostępny jest na naszej stronie: www.e-pity.pl

Podstawa prawna

Art. 45 ust. 1a pkt 2 ustawy.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.