PFRON INF-O-PR Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Druk PFRON INF-O-PR Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

5.0(1)
2281
Wersja: 01.07.2013
Obowiązuje od 14.01.2011

Do czego stosuje się PFRON INF-O-PR

Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Nr 254, Poz. 1704)

Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

Punkt 1-2 – należy wpisać nazwę przedsiębiorstwa oraz adres siedziby przedsiębiorstwa.

Punkt 3. Wielkość wnioskodawcy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3).

Wg artykułu 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3) (pobierz):

  1. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

  2. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.

  3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

Sekcja B. - Informacje o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc.

W części B formularza wnioskodawca deklaruje, czy prowadzi działalność gospodarczą, w związku z którą ubiega się o pomoc w rolnictwie czy w rybołówstwie. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi: „działalność w rolnictwie”, należy wybrać jeden z dostępnych podpunktów „w leśnictwie” lub „inna niż w leśnictwie”.

Sekcja C. Czy na wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy?

Należy zaznaczyć opcję „tak” lub „nie”.
Zgodnie z art. 1 pkt 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) pomocy publicznej nie udziela się przedsiębiorstwu, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem.

Sekcja D. Informacje dotyczące otrzymanej pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc

W sekcji D formularza zobowiązano wnioskodawców do przedstawiania informacji dotyczących pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów, o które we wniosku ubiega się beneficjent (wynika to z zasad kumulacji pomocy publicznej), w celu monitorowania dozwolonego pułapu intensywności pomocy (10 mln euro rocznie).
Wnioskodawca, który otrzymał w danym roku pomoc publiczną do tych samych kosztów, o które ubiega się od PFRON (tj. do kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych), w ramach programów innych niż dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych udzielane na podstawie art. 26 a-c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.), powinien kwotę tę oraz wszystkie dane dotyczące tej pomocy (tj. dzień udzielenia pomocy, podstawę prawną udzielenia pomocy, wartość pomocy, formę prawną pomocy, przeznaczenie pomocy), wykazać w tabeli w Sekcji D. załącznika.

  1. Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) – należy podać dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), np. dzień wydania decyzji o udzieleniu pomocy lub podpisania umowy w sprawie przyznania pomocy.

  2. Podstawa prawna udzielenia pomocy (kol. 2) – należy podać tytuł aktu, na podstawie którego udzielona została pomoc, np. informacja ta jest zawarta w preambule decyzji lub umowie.

  3. Wartość otrzymanej pomocy (kol. 3) – należy podać wartość brutto – ekwiwalent dotacji brutto obliczany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, Poz. 1983, z późn. zm.), np. określoną w decyzji lub umowie.

  4. Forma pomocy (kol. 4) – należy określić formę otrzymanej pomocy, tj. dotacji, refundacji części lub całości wydatków, zwolnienia lub umorzenia w podatkach lub opłatach lub inne.

  5. Przeznaczenie pomocy (kol. 5) – należy wskazać, czy koszty, które zostały objęte pomocą, dotyczą inwestycji w gospodarstwie rolnym lub w rybołówstwie, czy działalności bieżącej.

    W przypadku, gdy pracodawca nie otrzymał za okresy przypadające w danym roku kalendarzowym, z innych źródeł, pomocy do tych samych kosztów, o których dofinansowanie ubiega się z PFRON (tj. kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych), pozostawia Sekcję D niewypełnioną.

Uwaga! Jeśli podmiot ubiegający się o pomoc nie otrzymał za okresy sprawozdawcze przypadające w danym roku kalendarzowym żadnej pomocy publicznej na te same koszty, o które ubiega się wraz z wnioskiem, wówczas powinien przedłożyć opisywany formularz, w którym nie wypełnia Sekcji D oraz oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej.

Rozprzestrzenianie się koronawirusa zostało już oficjalnie uznane za pandemię przez WHO. Zaatakował on ludzi w niemal wszystkich zakątkach świata - w tym również w Polsce. Dlatego postanowiliśmy udostępnić ten formularz w programie fillup (na czas epidemii) nieodpłatnie, wspierając firmy i przedsiębiorców w tych trudnych czasach.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1704).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.