PFRON INF-D-P (od VII 2016) Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych

Druk PFRON INF-D-P (od VII 2016) Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych

2.4(5)
8248
Wersja: 01.07.2016
Obowiązuje od 01.07.2016

Do czego stosuje się PFRON INF-D-P (od VII 2016)

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne dokonuje rozliczenia miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za okres roczny w terminie do dnia 15 lutego roku następnego. Ostatnie rozliczenie roczne dotyczy roku 2008. Za kolejne lata pracodawcy nie składają rozliczeń rocznych.

Deklarację składa pracodawca, o którym mowa w art. 26a ustawy, któremu przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych należy składać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

Deklarację INF-D-P należy złożyć w Zarządzie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, A. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

Wniosek może również pracodawca przekazać w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku.

Szczegółowe objaśnienia dotyczące wypełniania INF-D-P są dołączone do formularza.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. 2016 poz. 951) - załącznik nr 1.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF