PFRON INF-D-P (od I 2021) Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych

Druk PFRON INF-D-P (od I 2021) Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych

0(0)
8396
Wersja: 04.05.2024
Obowiązuje od 01.01.2021

Do czego stosuje się PFRON INF-D-P (od I 2021)

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne dokonuje rozliczenia miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za okres roczny w terminie do dnia 15 lutego roku następnego. Ostatnie rozliczenie roczne dotyczy roku 2008. Za kolejne lata pracodawcy nie składają rozliczeń rocznych.

Deklarację składa pracodawca, o którym mowa w art. 26a ustawy, któremu przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych należy składać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

Deklarację INF-D-P należy złożyć w Zarządzie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, A. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

Wniosek może również pracodawca przekazać w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku.

Szczegółowe objaśnienia dotyczące wypełniania INF-D-P są dołączone do formularza.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2020 poz. 426, z późn. zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF