PDoPPW Poinformowanie dłużnika o przekazaniu praw do wierzytelności

Druk PDoPPW Poinformowanie dłużnika o przekazaniu praw do wierzytelności

0(0)
210
Wersja: 23.01.2014
Obowiązuje od 23.01.2014

Do czego stosuje się PDoPPW

Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych czynności prawnych dokonanych między dłużnikiem a poprzednim wierzycielem. Stąd też tak ważnym w przypadku zmiany wierzyciela pozostaje informacja przekazana we właściwym terminie dłużnikowi.

Dłużnik nie musi znać osoby nowego wierzyciela, nie musi również wyrazić zgody na zmianę. Co do poinformowania dłużnika obowiązuje zasada dobrej wiary - skoro z okoliczności towarzyszących jego zachowaniu wynika, że można wnioskować o uzyskaniu przez niego wiadomości o zmianie wierzyciela to przyjmuje się domniemanie, że uzyskał już informację o zmianie wierzyciela. Zatem dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie.

Uznaje się, że dłużnik zostaje poinformowany w chwili, kiedy mógł się zapoznać z oświadczeniem dotychczasowego wierzyciela. Nie ma znaczenia natomiast oświadczenie nowego wierzyciela. Nie ma też znaczenia forma oświadczenia, choć dla celów dowodowych przyjmuje się co do zasady przynajmniej formę pisemną.

W przypadku wysłania informacji stosuje się zasady doręczeń pism z oświadczeniem. Datą zapoznania się z informacją jest zatem termin, w którym dłużnik miał możliwość pismo odczytać - odebrać.

Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, zastrzeżenie umowne, iż przelew nie może nastąpić bez zgody dłużnika, jest skuteczne względem nabywcy tylko wtedy, gdy pismo zawiera wzmiankę o tym zastrzeżeniu, chyba że nabywca w chwili przelewu o zastrzeżeniu wiedział.

Podstawa prawna

511-512 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. 2014, poz. 121).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.