OWFO Oświadczenie / zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

Druk OWFO Oświadczenie / zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

0(0)
12 586
Wersja: 20.04.2023
Obowiązuje od 20.04.2023

Do czego stosuje się OWFO

Oświadczenie / zawiadomienie należy złożyć do Naczelnika urzędu skarbowego.

Ten wzór oświadczenia jest uniwersalnym wzorem oświadczenia o wyborze formy opodatkowania:

- dla osób prowadzących samodzielnie pozarolniczą działalność gospodarczą,

- dla osób fizycznych uzyskujących przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej, jawnej partnerskiej komandytowej komandytowo-akcyjnej,

- dla osób uzyskujących przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, lub innych umów o podobnym charakterze jeżeli te umowy nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Na oświadczeniu wybieramy cel złożenia oświadczenia / zawiadomienia:
- zgłoszenie na kolejny rok podatkowy,
- w związku z uzyskaniem przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
- w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej,
- zmiana formy opodatkowania / utrata warunków.

W części B należy podać dane identyfikacyjne i adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie.

Część C wypełniają osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Część D wypełniają osoby uzyskujące przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli te umowy nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeśli dochody z najmu opodatkowuje (chce od nowego roku rozliczać) tylko jeden z małżonków posiadających wspólność majątkową, wówczas w części D.2.1 należy wpisać dane współmałżonka i na formularzu muszą być złożone podpisy obydwóch małżonków. 

W części E składają podpisy osoba składająca oświadczenie lub jej pełnomocnik.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF