Oś-efv Oświadczenie o akceptacji faktur elektronicznych

Druk Oś-efv Oświadczenie o akceptacji faktur elektronicznych

5.0(1)
1279
Wersja: 03.02.2016
Obowiązuje od 03.02.2016

Do czego stosuje się Oś-efv

Czynność opodatkowana podatkiem VAT wymaga od sprzedawcy potwierdzenia jej przeprowadzenia, w szczególności wystawienia faktury. Dokument potwierdzający sprzedaż może być przekazany zarówno na papierze, jak również w formie elektronicznej, jako e-faktura.
Zgodnie z art. 106n ust. 1 VATu, stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury. Nie oznacza to, że faktura musi być wysłana dopiero po wyrażeniu zgody przez nabywcę towaru lub usługi, lecz może być wysyłana bez tej zgody. Jednocześnie jednak wystawca, który nie uzyskał wstępnie zgody lub akceptacji od nabywcy, naraża się na ryzyko, że będzie musiał przekazywać mu dokument w formie papierowej. Jeżeli bowiem po przesłaniu dokumentu, nabywca stwierdzi, że nie wyraża zgody na taką formę, sprzedawca musi ponowić wystawienie dokumentu i przekazanie go w formie tradycyjnej.
Oświadczenie o akceptacji wprowadzane jest często do umów zawieranych między kontrahentami. Oświadczenie nie musi być przekazywane oddzielnie, poza treścią podpisywanej umowy, może być ona integralną częścią umowy.
Wystawca faktury elektronicznej musi zadbać o to, by wystawiona faktura pełniła warunek autentyczności pochodzenia, integralności treści i jej czytelności faktury. Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura. Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług, a także poprzez wykorzystanie:
•    bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm), weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
•    elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych.

Podstawa prawna

Art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004, nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.