ORD-M (4) (od 2019) Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej

Druk ORD-M (4) (od 2019) Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej

0(0)
3158
Wersja: (4)
Obowiązuje od 04.12.2019

Do czego stosuje się ORD-M (4)

W oświadczeniu ORD-M należy podać w poz. 1 Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL małżonka podatnika. W części A należy wskazać organ podatkowy, do którego adresowane jest oświadczenie.

W części B osoba składająca oświadczenie podaje dane identyfikacyjne małżonka (nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia) oraz adres zamieszkania.

W części C należy podać dane identyfikacyjne podatnika (Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL, nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia) oraz adres zamieszkania podatnika.

W części D małżonek składa podpis oświadczając, że zapoznał się z treścią art. 233 § 1 Kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Pola jasne wypełnia składający, pola ciemne wypełnia organ podatkowy. Wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. 2019 poz. 2344) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. 2020 poz. 730) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe - załącznik nr 12

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF