OPL-1P (1) (od III 2018) Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w formie pisemnej

Druk OPL-1P (1) (od III 2018) Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w formie pisemnej

0(0)
6486
Wersja: (1)
Obowiązuje od 16.03.2018

Do czego stosuje się OPL-1P (1)

Wzór formularza obowiązuje od 1 marca 2017 roku.

OPL-1P wzór stanowi zawiadomienie  o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa  do  podpisywania  deklaracji składanej  w  formie  pisemnej.
Zawiadomienie (OPL-1P) może złożyć podatnik, płatnik lub inkasent. Ww. podmioty podają w  pełnomocnictwie  identyfikator  podatkowy  NIP  albo  numer  PESEL  (poz.  1  wzoru).
W części B.1. wzoru zawiadomienia (OPL-1P) podaje się dane podatnika, płatnika, inkasenta, który odwołuje pełnomocnika; nazwę pełną albo nazwisko i pierwsze imię w zależności od rodzaju podmiotu (podmiot niebędący osobą fizyczną albo podmiot będący osobą fizyczną).
W części B.2. wzoru zawiadomienia (OPL-1P) podaje się adres siedziby/aktualny adres miejsca zamieszkania podatnika, płatnika, inkasenta.
W części B.3. wzoru zawiadomienia (OPL-1P) podaje się dane kontaktowe podatnika, płatnika, inkasenta telefon, faks e-mail.
W części C.1 wzoru zawiadomienia (OPL-1P) podaje się dane pełnomocnika upoważnionego do podpisywania deklaracji składanej w formie pisemnej - identyfikator podatkowy NIP albo numer PESEL, nazwisko pierwsze imię. W przypadku nierezydenta, który nie posiada identyfikatora podatkowego, oprócz nazwiska i pierwszego imienia, podaje się dodatkowo jego datę urodzenia (niezbędna dla celów rejestracyjnych), numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (w takim przypadku podaje się rodzaj tego dokumentu), lub inny numer identyfikacyjny (art. 138c § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, w związku z art. 80a § 4 tej ustawy), a także kraj wydania paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W części C.2 podaje się adres do doręczeń pełnomocnika. W części C.3 podaje się dane kontaktowe – telefon, faks, e-mail oraz adres elektroniczny. Adres elektroniczny podaje się obowiązkowo w przypadku gdy pełnomocnikiem jest adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, albo osoba będąca pełnomocnikiem ustanowionym w procedurach szczególnych rozliczania podatku od towarów i usług.
Części C nie wypełnia się, jeżeli zawiadomienie dotyczy wyłącznie zmiany pełnomocnictwa w zakresie podpisywanych deklaracji.
Część D zawiera oświadczenie o zmianie pełnomocnictwa.

Podstawa prawna

Art. 80a § 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. 2017 poz. 333) - załącznik nr 3.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
Eksport do XML
Eksport do PDF